D66 en ChristenUnie nemen het initiatief in Gouda

Theo_2017 vierkantdinsdag 27 maart 2018 15:42

Vandaag, 26 maart, hebben de 13 partijen die deelnamen aan de verkiezingen in Gouda teruggeblikt op de verkiezingen en een duiding gegeven over het vervolg traject.

Aangezien er 5 partijen 4 zetels hebben gehaald en er zodoende geen echte winnaar is, hebben de nummers 1 en 2 (D66 en ChristenUnie) besloten samen het initiatief te nemen om tot een nieuwe college in Gouda te komen. In de gemeenteraad wordt dit initiatief gesteund.

Hierbij onze bijdrage:

2e partij van Gouda

"Voorzitter, wat een bijzondere verkiezingsavond hebben we vorige week met elkaar beleefd

Graag wil ik namens de ChristenUnie onze complimenten geven aan de griffie en andere medewerkers voor de organisatie van, en het invulling geven aan, de verkiezingsavond in het Huis van de Stad.

Het was heel goed georganiseerd en we kijken als fractie terug op een bijzondere avond waarbij we tot onze eigen verrassing de 2e partij in Gouda zijn geworden.

Dank aan de kiezers

Wij willen alle inwoners die op ons gestemd hebben daarvoor hartelijk danken. Graag zetten wij ons de komende periode opnieuw in voor alle Gouwenaars, of zij nu wel of niet op ons gestemd hebben. Wij hebben daarbij oog voor Gouda en dragen graag weer een steentje bij om de stad nog mooier, beter en leuker te maken. Aan deze avond ging een aantal weken van campagne voeren vooraf. Er is door de meeste partijen stevig campagne gevoerd, we werden soms bedolven onder de billboards.

Partij voor de Dieren

Het was voor ons allemaal een intensieve tijd. We denken daarbij in het bijzonder aan Corina Kerkmans van de Partij voor de Dieren die zich wegens persoonlijke, droevige omstandigheden moest laten vervangen. Wij wensen haar vanaf deze plaats veel sterkte en complimenteren haar vervangers Edwin Kemner en Beatrijs Lubbers voor de uitstekende vervanging.

Verkiezingsuitslag

Maar goed, terug naar de verkiezingsdag. Wat een verrassende uitslag! Maar liefst 5 partijen met 4 zetels(D66, ChristenUnie, PvdA, VVD en CDA) en daardoor geen duidelijke winnaar. Opvallend dat de lokale partijen in Gouda niet de grote winnaars zijn, al hebben zowel Gouda’s 50+ Partij als GBG een zetel gewonnen. Onze felicitaties voor deze partijen, evenals voor de andere winnaars: CDA, VVD en GroenLinks, die ook alle drie een zetel hebben gewonnen.

Gezamenlijk initiatief

Voorzitter, de verkiezingsuitslag geeft aan dat de inwoners van Gouda hebben gekozen voor inhoudelijke politiek, dichtbij mensen en daarbij geen uitgesproken voorkeur hebben voor een specifieke partij.

Dat moet ons met elkaar bescheiden maken en het betekent ook dat de partijen die het college willen gaan vormen behoedzaam moeten opereren en niet teveel noten op hun zang zullen moeten hebben.

Zoals collega Thierry van Vugt van D66 zojuist heeft aangegeven kiezen we ervoor om als ChristenUnie en D66 gezamenlijk het proces te gaan vormgeven en willen we starten met 2 informateurs om bij alle partijen onder andere na te gaan wat hun belangrijkste speerpunten, wie volgens hen de coalitie moeten gaan vormen en, mochten zij zelf deel uit willen maken van het college, wie hun wethouders kandidaat is.

Speerpunten voor onderhandelingen

Wat de ChristenUnie betreft zetten we in op een breed gedragen coalitie waarbij de Goudse samenleving in de volle breedte wordt vertegenwoordigd. Daarbij vinden we het onder andere belangrijk dat we serieuze stappen zetten als het gaat om energietransitie, groenonderhoud, water in de binnenstad, verduurzaming van Gouda, sociaal domein en veiligheid. We willen inzetten op een aantrekkelijke stad voor bewoners, bezoekers en toeristen. Ook moet er aandacht zijn voor de bereikbaarheid en het belang van de ondernemers.

De ChristenUnie wil in aanloop naar 750-jaar Gouda stimuleren dat panden met achterstallig onderhoud worden aangepakt. Verder willen wij graag dat de gemeente zich actief inzet voor de adequate huisvesting voor het Verzetsmuseum en het Filmhuis.

Tenslotte moet onderwijshuisvesting hoog op de agenda komen staan.

Rol van de inwoners

Het betrekken van inwoners moet vast onderdeel worden van het Goudse bestuurlijke en ambtelijke DNA. Ten slotte wil ik nog vermelden dat we het belangrijk vinden dat de inwoners ook worden betrokken bij het vormgeven van het college programma, bijvoorbeeld door stadsgesprekken te organiseren.

Rol van de burgemeester

Voorzitter, we zijn blij dat de burgemeester bereid is om als klankbord beschikbaar te zijn tijdens de formatie en we hopen dat dit zal bijdragen aan een constructief proces, waarbij we zonder onderling gedoe in staat zullen zijn om op korte termijn tot een breed gedragen college te komen.

Theo Krins

Fractievoorzitter ChristenUnie Gouda

Labels
Fractie

« Terug