Kadernota

Theo_2017 vierkantdonderdag 18 juli 2019 22:35

Op woensdag 17 juli werd de kadernota in de Goudse gemeenteraad behandeld. Hieronder vind u de bijdrage van de ChristenUnie.

Voorzitter, ik wil graag beginnen met een limerick van de Goudse dichter Huibertus:

 

   Een bouwmeester, woonachtig in Grondert,

   die Goudse historische panden bewondert,

   vraagt, de verbazing voorbij:

   ‘Die puisten horen erbij?

   Nu ben ik totaal overdonderd!’

Nadat het college vorig jaar met Nieuwe Energie aan de slag is gegaan zijn er inmiddels allerlei initiatieven door het college in gang gezet. Daarnaast is raadsbreed werken goed op stoom gekomen. Knap hoe de werkgroepen aan de slag zijn gegaan en sterke inhoudelijke stukken hebben opgeleverd. Nu komt het aan op nadere uitwerking. Daarbij moeten we goed letten op de rol van de raad en de tijdsbelasting.

Financiën

We staan er financieel best goed voor al blijven de schulden nog altijd hoog. De schulden blijven echter ruim onder het schuldenplafond. Ook het weerstandsvermogen en de weerstandsratio zijn prima. De onlangs verschenen meicirculaire heeft echter voor de komende jaren een negatief effect. We zullen dus alert moeten blijven. De opmerking in de media dat het geld in Gouda tegen plinten opklotst is wat dat betreft een verkeerde voorstelling van zaken. De komende periode zien we verder dat bij veel ambities nog geen concrete bedragen zijn genoemd en daarmee is het op dit moment lastig om concrete kaders te stellen. We zien uit naar de nadere financiële onderbouwing en keuzemogelijkheden bij de ambities – zoveel mogelijk vóór de komende begroting - zodat we als raad meer grip krijgen op het totaal plaatje.

WMO

Dit jaar is op rijksniveau het abonnementstarief voor de WMO ingevoerd. Dat gaat de gemeente Gouda meer geld kosten. Nu zijn er al zo’n 7 procent meer aanvragen, maar dat kan oplopen als mensen zich gaan realiseren dat je voor € 17,50 (volgend jaar € 19,00) per maand onbeperkt Huishoudelijke hulp en andere zaken, zoals woning aanpassing, kunt krijgen zonder dat de gemeente naar het inkomen hoeft te kijken. De ChristenUnie roept het college op om in de begroting voor 2020 op een realistische manier hier rekening mee te houden en met de woningcorporaties in overleg te gaan voor adequate oplossingen. We vernemen graag de reactie van het college hierop.

Jeugd

Er zijn extra gelden vanuit het Rijk toegezegd voor Jeugd. In hoeverre worden deze niet gelabelde gelden daadwerkelijk voor jeugdbeleid ingezet?

Samenwerking in de regio op het sociaal domein

Het is belangrijk dat in de regio de schaalvoordelen worden benut door samenwerking. De verschillen in tekorten bij Jeugd kunnen ertoe leiden dat gemeenten gaan kiezen om het zelf te gaan regelen. Dat kan negatieve gevolgen voor Gouda hebben en uiteindelijk voor de inwoners. Geld voor zorg en ondersteuning moet volgens de ChristenUnie efficiënt ingezet worden. Het kan niet zo zijn dat de bureaucratie en de administratieve lasten weer toe gaan nemen. Wat is de inzet van het college om de gezamenlijke inkoop en de uitvoering daarvan t.a.v. Jeugd en WMO mogelijk te laten blijven?

Cyclus

De gemeente Gouda heeft sinds 1 januari 2019 een aantal taken overgenomen van Cyclus en de ChristenUnie vraagt zich af hoe dit proces verlopen is. Hoe is bijvoorbeeld het dagelijks onderhoud van speeltuinen geregeld? Wanneer kunnen we de hogere groenkwaliteit weer terugzien in onze stad? De ChristenUnie wil daarnaast graag voortgang zien in de aanpak tot herstel van het van Bergen IJzendoornpark. In hoeverre kunnen de extra middelen in het groenfonds daarvoor een oplossing zijn? 

Onderhoud bruggen en walmuren

Komende jaren zal op het gebied van civieltechnische Kunstwerken een intensivering gaan plaatsvinden. Diverse walmuren en enkele grotere bruggen zullen moeten worden vernieuwd. Dit vraagt om forse investeringen welke niet binnen de huidige financiële ruimte kunnen worden opgevangen. Op welk wijze denkt het college hierin keuzes te gaan maken en te zorgen voor voldoende financiële dekking?

Panden in de binnenstad

De afgelopen jaren heeft de ChristenUnie op allerlei manieren aandacht gevraagd voor het herstel van de panden in de binnenstad, mede in het kader van Gouda 750 in 2022. Tot op heden is er nog altijd geen plan hiervoor en krijgen we alleen vertrouwelijk een pandenlijst te zien, met geconstateerd achterstallig onderhoud en prioriteiten. Het gaat om aanzienlijke lijst en de tijd dringt. Kan de wethouder toezeggen dat dit jaar het plan van aanpak wordt aangeboden in combinatie met de nieuwe subsidie-verordening instandhouding Erfgoed?

Ondernemers in de binnenstad

Voorzitter, we zijn blij met steeds meer toeristen in onze stad. We roepen het college op om de leefbaarheid voor de Gouwenaren en de belangen van onze ondernemers in de binnenstad daarbij goed in het oog te houden. De ondernemers hebben vooral belang bij bezoekers uit de regio. Wat gaat het college doen om die groep nog meer naar Gouda te trekken?

Actief

Voorzitter, we zijn trots op het feit dat het college op allerlei terreinen actief aan de slag is en ook grote projecten oppakt, zoals het IHP voor de scholen, mobiliteit, woningbouw, inrichting stationsgebied, Chocolafabriek 2.0 etc. We wensen het college veel succes en Gods zegen toe bij de verdere uitvoering van de plannen en zien uit naar een nadere financiële onderbouwing bij de begroting later dit jaar.

Theo Krins

 

Labels
Fractie

« Terug

Reacties op 'Kadernota'

Geen berichten gevonden

Log in om te kunnen reageren op nieuwsberichten.