Bijdrage Kadernota 2018-2022 - ChristenUnie

Raad in zaal vierkantmaandag 03 juli 2017 19:04

De Goudse bestuurstrein rijdt op volle stoom en daar zijn we erg blij mee. Na een korte stop vorig jaar, waarbij de route werd verlegd, is de trein weer snel op gang gekomen. Er is ook een nieuw spoorboekje geschreven onder de naam “Actieprogramma Zakencoalitie” en er kwamen nieuwe stations, waarvan ik er een paar noem: “impuls voor cultuur”; “burgerparticipatie”, “Buurt Bestuurt” en “vernieuwing sociaal domein.”

De huidige trein kent maar liefst 7 machinisten die met elkaar de trein op de rails houden en concrete resultaten voor onze mooie stad Gouda weten te bereiken. We hebben inmiddels de cultuur- en sportnota in de raad behandeld, in Korte Akkeren is een 2e initiatief voor Buurt Bestuurt in ontwikkeling, we gaan aan de slag met achterstallig onderhoud van panden in de binnenstad, er komt een Goudapas enz.

De trein ziet nu echter een aantal wissels aankomen en er moeten keuzes worden gemaakt. De seinwachter kan echter moeilijk kiezen omdat financiële onderbouwing bij veel keuzes nog ontbreekt. De  ChristenUnie wil daarom voor de begroting een extra memo ontvangen waarbij de genoemde keuzes zijn uitgewerkt, zodat de seinwachter in staat is om de juiste route te kiezen. We vernemen graag van de wethouder Financiën of hij daartoe bereid is.

Het station Veiligheid vraagt om specifieke aandacht. Er is voor veel geld aan dit station verbouwd, maar het resultaat overtuigt niet. Er blijven teveel problemen en het AD heeft ons zelfs op de 4e plaats van slechtste stations in Nederland geplaatst…

Wat de ChristenUnie betreft is het belangrijk om de Goudse aanpak extern te laten onderzoeken en we vernemen graag van de portefeuillehouder of hij op korte termijn bereid is zo’n onderzoek te laten uitvoeren en de uitkomsten mee te nemen voor de programmabegroting. Daarnaast maakt de ChristenUnie zich, met veel meer fracties, zorgen over de politie capaciteit in onze stad. We waarderen de lobby die de portefeuillehouder voert en willen hem daarbij een zetje in de rug geven door een breed gedragen motie in te dienen.

Op het station Armoedebeleid zijn veelbelovende stappen gezet. Ten aanzien van het perron schuldhulpverlening dienen echter nog de nodige slagen gemaakt te worden. De conducteur heeft daar op de alarmfluit geblazen. Het is verontrustend dat Goudse burgers op dit moment niet toegelaten kunnen worden tot de schuldsanering waardoor een structurele oplossing voor burgers met forse schulden uitblijft. De versnelde beëindiging van het contract met Westerbeek dient te worden benut om de schuldhulpverlening structureel op een hoger plan te brengen. De ChristenUnie ziet graag dat de portefeuillehouder de raad meeneemt in de te maken keuzes.

Met de ontwikkeling van de Cheese Experience verwacht de ChristenUnie dat nog meer reizigers zullen uitstappen op station Gouda om onze stad en de wereld van kaas te ontdekken.

De Chocoladefabriek is een populaire stop in de Goudse dienstregeling. De ChristenUnie verwacht dat bij uitbreiding van dit station dat het hier nog veel drukker zal gaan worden.

De huidige drie stations Jeugdzorg, Participatiewet en WMO worden verder samengevoegd tot één station Sociaal Domein. Deze samenvoeging maakt dat reizigers één loket krijgen, beter en sneller op de plek van bestemming komen.

Sinds het nieuwe spoorboekje zijn al heel wat gebouwen bij het station Sociaal Domein opgeknapt:

  • het beleid op de Huishoudelijk Hulp is aangepast,
  • de inkoop van zorg in 2018 is vereenvoudigd en verbeterd,
  • het verbeterplan voor de Sociale Teams is voortvarend opgepakt,
  • kwetsbare burgers die niet zelf op zoek gaan naar zorg worden nu actief benaderd (Bemoeizorg),
  • jongerenopvang en zorg voor kinderen in de opvang is nu goed georganiseerd,
  • De Eigen Bijdrage voor zorg is verlaagd

Een goede centrale toegangsweg vanuit de drie wijken naar het station Sociaal Domein is belangrijk. Deze toegang ontbreekt alleen nog in wijk Noord en we willen dat dit op korte termijn wordt opgelost.

Nieuwe burgers die van ver komen, op de vlucht voor oorlog en geweld, en op Station Gouda uitstappen, moeten we een eerlijke kans geven om een nieuw bestaan op te bouwen met een passend perspectief. Voor iedere nieuwe Gouwenaar moet daarom een Persoonlijk Profiel worden opgesteld. Kan de wethouder dit toezeggen?

Tenslotte doen we het Groene station aan. Rond het station houden veel bewoners het groen keurig bij. Maar het openbaar groen kan nog wel een impuls gebruiken. Hoe staat het met de uitvoering van de aangenomen motie van de ChristenUnie om extra aandacht te geven aan zogenaamde plusgebieden, waaronder het van Bergen IJzendoornpark?

Bij het groene station wordt ook geparkeerd. Elektrische auto’s hebben hier en elders steeds meer ruimte om opgeladen te worden. Maar wethouder, kennen de mensen uit de stad de mogelijkheden wel voor het plaatsen van laadpalen?

We zien daarnaast dat de parkeerinkomsten niet meer gelijk oplopen met de parkeeruitgaven. We zijn benieuwd naar het voorstel dat dit najaar volgt en of bezoekers parkeren en de parkeervergunning voor de 1e auto goedkoper worden. O ja, voor ik het vergeet, je kunt bij het Groene Station weer heerlijk op het grasveld zitten. Er ligt geen hondenpoep meer. De zakjes bij de afvalbakken zijn effectief.

Voorzitter, ik laat de trein nu even stoppen. We hebben in Gouda veel met elkaar bereikt en er liggen ook nog de nodige uitdagingen. Maar als we eensgezind aan de slag gaan kunnen we nog veel goeds tot stand brengen voor onze mooie stad Gouda.

 

 

Labels
Fractie

« Terug