Uitkering vrouwen met boerka of nikab korten?

Theo_2017 vierkantzaterdag 10 februari 2018 11:27

Tijdens de behandeling van de visienota Integratie verraste het CDA in Gouda de andere raadsleden met het plan de uitkeringen van vrouwen die zich volledig sluieren te korten. De grote vraag is of we hier met een serieus probleem voor Gouda te maken hebben of dat we dit onder de vlag van “verkiezingsretoriek” moeten scharen.

Er is geen probleem

Voor zover we hebben kunnen nagaan speelt dit probleem namelijk niet in Gouda. Er is geen concreet geval bekend waar dit aan de orde is geweest. Daarnaast is er ook geen wettelijke mogelijkheid om tot die korting te kunnen overgaan.

Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten, artikel 18 lid 3 luidt: "De vrijheid van een ieder zijn godsdienst of levensovertuiging tot uiting te brengen kan slechts in die mate worden beperkt als wordt voorgeschreven door de wet en noodzakelijk is ter bescherming van de openbare veiligheid, de orde, de volksgezondheid, de goede zeden of de fundamentele rechten en vrijheden van anderen.”

Terecht wordt overigens in de Participatiewet (artikel 18, lid g)  gesteld  dat kleding geen belemmering moet zijn voor het vinden van werk. Letterlijk "het naar vermogen verkrijgen, het aanvaarden of het behouden van algemeen geaccepteerde arbeid niet belemmeren door kleding, gebrek aan persoonlijke verzorging of gedrag."

Als ChristenUnie concluderen we dat een oproep om te korten op uitkeringen niet is gebaseerd op de Goudse werkelijkheid en de Internationale verdragen negeert.

Integreren is samen-leven

Onze inbreng tijdens de verkenning op de visienota Integratie had een duidelijk andere insteek. Als ChristenUnie zijn wij van mening dat een samenleving draait om samen-leven en niet om een wij-zij mentaliteit. In de huidige nota ontbreekt echter een duidelijke visie op ‘wie er moet integreren’ en ‘wat integreren is’. Daarbij wordt de relatie tussen religie en overheid niet duidelijk besproken. De nota ademt de sfeer uit van ‘als we maar lief zijn voor elkaar komt het goed’ maar daarmee doen we geen recht aan de complexiteit van integratie.

Rond het onderwerp integratie luistert het nauw hoe we omgaan met bevolkingsgroepen. Je ziet dat nieuwe Nederlanders van alles doen om goed te integreren, maar daarbij oplopen tegen vooroordelen en belemmeringen.

Door in Gouda een statement te maken over een boerka of nikab zet je bevolkingsgroepen weg, terwijl we juist samen moeten zoeken naar de vrede voor onze stad!  

Daarbij past ook een normatief optreden tegen gedrag dat tegen onze rechtstaat in gaat. Dat geldt echter richting alle Gouwenaren ongeacht hoe lang ze al in Gouda wonen. Het is daarnaast de vraag wie er soms beter integreren: nieuwe Nederlanders of bepaalde groepen autochtone Nederlanders.

Dilemma

De ChristenUnie is overigens helder als het gaat om gezichtsbedekkende kleding: op bepaalde plekken is dit niet toegestaan. Denk bijvoorbeeld in de klas, voor de rechter en in de zorg.

Voor de ChristenUnie zijn er twee belangen: aan de ene kant de godsdienstvrijheid van iedereen, dus ook van orthodoxe moslima's en aan de andere kant de handhaving van maatschappelijke normen die noodzakelijk zijn om met elkaar te kunnen samenleven en de sociale veiligheid.

Elkaar in het gezicht kunnen kijken is een elementaire vorm van beschaving. Gezichtsbedekkende kleding staat dit frontaal in de weg. Het is een ultieme vorm van afzondering die het samenleven zeer moeilijk maakt en waarmee deze vrouwen zich afscheiden van de rest van de samenleving. Bovendien gaan er ideeën over de positie van de vrouw achter schuil waar de ChristenUnie moeite mee heeft.

Jezelf verstoppen voor andere mensen is niet nodig, wij geloven dat mensen gemaakt zijn naar Gods beeld, om te leven in relatie met anderen en contact met elkaar te hebben.

Geloofsvrijheid

De geloofsvrijheid weegt voor ons echter zwaarder dan het normatief maken van de eigen overtuiging. Juist omdat veel broeders en zusters wereldwijd vervolgd worden om hun geloof door overheden vinden we dat de overheid zeer terughoudend moet zijn. En ja dan doet tolerantie soms pijn.

Maar die godsdienstvrijheid is nooit absoluut. Er zijn situaties waarin het belang van de samenleving en de maatschappelijke norm zo zwaar wegen dat er toch een inperking van de godsdienstvrijheid nodig kan zijn. Je moet elkaar gewoon kunnen aankijken op school, bij overheidsinstanties en in zorginstellingen.

Daar staat gezichtsbedekking de onderlinge communicatie zodanig in de weg dat het functioneren van die sfeer daardoor ernstig wordt belemmerd. Bovendien bedreigt gezichtsbedekking de sociale veiligheid op dit soort plaatsen. De ChristenUnie vindt daarom dat op scholen, in zorginstellingen en bij de overheid het maatschappelijk belang zo zwaar weegt dat een specifiek daarop gericht verbod acceptabel is.

Iedereen telt mee

Het is van belang dat we in Gouda het principe “Iedereen telt mee” hanteren en uitsluiten van groepen mensen staat daar haaks op. Het is onze opgave om ons met elkaar in te zetten voor een samenleving waarin iedereen veilig en met plezier kan leven, wonen en werken.

Namens de fractie van de ChristenUnie,

Theo Krins, fractievoorzitter

Labels
Fractie

« Terug