Coalitie in Gouda met Nieuwe Energie aan de slag!

Coalitieakkoord vierkantzaterdag 09 juni 2018 20:03

Op 6 juni hebben de coalitie partijen D66, ChristenUnie, PvdA, CDA en GroenLinks in het Huis van de Stad het coalitieakkoord getekend. De ChristenUnie is trots op het resultaat en gaat vol vertrouwen de komende periode binnen deze coalitie aan de slag. We zijn ook blij dat Corine Dijkstra opnieuw als onze wethouder aan de slag zal gaan voor onder andere het sociaal domein.

Samenwerken en investeren

Na 70 uur onderhandelen ligt er een evenwichtig akkoord dat we de naam Nieuwe Energie hebben meegegeven. Dit verwijst naar de vernieuwde ploeg die met nieuwe energie de komende 4 jaar aan de slag gaat en het is ook een knipoog naar de energietransitie die hoog op de agenda staat.

Financiën

Als ondertitel hebben we gekozen voor “Samenwerken en investeren voor Gouda”. Dit verwijst naar ons voornemen om de komende jaren de stad en de raad actief te betrekken bij onze beleidsvoornemens. Daarnaast zal er de komende jaren moeten worden geïnvesteerd op allerlei terreinen. Tegelijkertijd willen we ook zorgvuldig met onze financiële middelen omgaan en daarom hebben we afgesproken dat het schuldenplafond dat in 2016 op €330,- miljoen is gezet (alleen op basis van de langlopende schulden), zal moeten dalen. De komende raadsperiode start het plafond met € 315 mln. en vervolgens daalt dit plafond ieder jaar met 5 miljoen euro en in 2022 zal het plafond dan € 295 mln. zijn. Belangrijk om hierbij  te vermelden is dat we voortaan uitgaan van zowel de langlopende als ook de kortlopende schulden!

Belangrijke accenten

 1. We investeren extra in een groen, klimaatbestendig Gouda, met een vooruitstrevende inzet rond energietransitie. 

 2. We werken met een nieuwe, ambitieuze agenda, die de inzet van bedrijfsleven, onderwijs en overheid rond economie en werk verbindt. 

 3. We ontwikkelen een nieuwe, integrale visie op de inrichting van onze leefomgeving, met én voor onze stad, en brengen een versnelling aan in de woningbouw. 

 4. We investeren in sociaal-maatschappelijke samenhang: onderwijs en goede (jeugd)zorg, in leefbare buurten en veilige wijken, in goede en aantrekkelijke stedelijke voorzieningen en meer. 

Raadsprogramma’s

In lijn met het advies van de informateurs en op basis van wensen die leven bij de diverse fracties in de gemeenteraad is besloten door de coalitiepartijen om een inventarisatie te doen van onderwerpen die als raadsbrede onderwerpen zouden kunnen fungeren. Om de kans op een goed en boven de partijen staand proces, zo groot mogelijk te maken en objectief zicht te krijgen op de voorkeuren, hebben we hiervoor oud-griffier Marianne Lint benaderd. 
Op basis van de uitkomsten van deze gesprekken gaan we in de komende raadsperiode experimenteren met raadsbrede samenwerking bij de onderwerpen Energietransitie, Klimaatadaptatie, Gouda 750 jaar en Omgevingswet. In het coalitie akkoord zijn deze onderwerpen specifiek genoemd inclusief het budget dat hiervoor beschikbaar is. We gaan dit de komende tijd in de raad uitwerken tot vier thematische raadsprogramma’s. 

Koopzondagen 

Een lastig punt bij de onderhandelingen was de koopzondagen. De onderhandelende partijen D66, PvdA en GroenLinks hebben heel andere ambities dan CDA en ChristenUnie. Uiteindelijk hebben we elkaar kunnen vinden in een compromis. Voor de winkels die nu al op alle zondagen open mogen zijn verandert er niets. Voor de andere winkels (overige detailhandel) hebben we afgesproken dat het aantal koopzondagen per 1 januari 2019 omhoog gaat van 21 naar 26. Aanvullend geldt echter dat deze winkels pas vanaf 12.00 uur open mogen zijn (op dit moment is dat 9.00 uur) en dat de SOG gevraagd wordt om met de winkeliers een voorstel te doen wanneer jaarlijks die koopzondagen van kracht moeten zijn. Er is dus ruimte voor optimalisatie. Tenslotte blijft het parkeren op zondag gratis. De ChristenUnie vond het een lastig punt, maar vindt deze uitkomst aanvaardbaar op basis van het totaal pakket aan afspraken dat we hebben gemaakt bij dit akkoord.

Belangrijke speerpunten voor de ChristenUnie

De ChristenUnie ziet voor haar belangrijke onderwerpen op allerlei plaatsen in het akkoord terug, Vaak zijn dat overigens punten die ook (een deel van) de andere coalitiepartijen belangrijk vinden. Dat geeft extra vertrouwen naar de toekomst toe. 

Ik noem een aantal onderwerpen:
 • Uitbreiding van groen en meer aandacht voor onderhoud van groen
 • 200 extra sociale huurwoningen en 200 extra huurwoningen in de sector middenhuur
 • De fiets staat op 1 als vervoermiddel in Gouda
 • Gouda is uiterlijk in 2040 CO2 neutraal en gasloos
 • Structurele subsidie voor de kinderbibliotheken en de kinderboerderij
 • Buurt Bestuurt wordt verder uitgebouwd
 • Inwoners worden betrokken bij het opstellen en uitvoeren van het veiligheidsbeleid
 • Extra gelden voor stadsmarketing 
 • Er komen gelden beschikbaar voor herstel van historische en beeldbepalende panden in de binnenstad
 • Wijkteams krijgen eigen budget voor terugkerende activiteiten
 • Geen bezuinigingen bij cultuur
 • Met de Wateralliantie blijven we in gesprek over hun visie op water
 • Herhuisvesting van scholen, waarbij we streven naar verduurzaming en op zoek gaan naar innovatieve concepten.
 • Inzet voor de komst van een HBO
 • Extra inzet op preventie in de zorg en ontschotting van WMO, Jeugd en Participatiewet
 • Meer aandacht voor de ouderen in de stad (we maken daarbij gebruik van suggesties uit het landelijke programma "Waardig ouder worden)
 • Inzet voor betere doorstroming van het verkeer en een autoluwe binnenstad 

Wat de ChristenUnie betreft is er een goede balans gevonden tussen de noodzaak om te investeren in de stad en een prudent financieel beleid. We hebben er - met de andere coalitiepartijen - zin in om met Nieuwe Energie en in goede samenwerking met de stad, de gemeenteraad en het college ons in te zetten voor onze mooie stad Gouda!
Labels
Fractie

« Terug