Veiligheid

Kerntaak van de overheid

Tegengaan van overlast en criminaliteit en beschermen van de burgers is een kerntaak van de overheid. Bij de aanpak van veiligheid gaan we er vanuit dat alle partners hart hebben voor de Goudse samenleving. We richten ons bij het verbeteren van de veiligheidsaanpak op individuen, groepen en wijken en werken met een preventieve, dadergerichte aanpak. Het is van belang dat de gemeente een consistent beleid voert en zich niet laat leiden door de waan van de dag. Goed luisteren naar de bevolking en naar de (on)veiligheid die zij ervaren, is het begin van een veilig gevoel bij de inwoners van Gouda. Voor een veilig en leefbaar Gouda is inzet en samenwerking nodig van alle partijen: bewoners, overheid, organisaties en politie. De ChristenUnie zet daarbij in op het niveau van de wijk. De sociale samenhang wordt zo versterkt en de (objectieve en subjectieve) veiligheid neemt toe. De wijkteams en de wijkagent hebben daarom een belangrijke positie.

Op lokaal niveau dient de gemeente voldoende invloed te hebben op de prioriteitenstelling bij politie en brandweer, die in steeds grote eenheden georganiseerd zijn.
De Goudse inwoners zijn zelf  ook verantwoordelijk voor de veiligheid van hun stad. Gezinnen, scholen, kerken, moskeeën en maatschappelijke organisaties hebben een belangrijke taak in het overdragen van waarden, normen en gemeenschapszin. Het gaat er om dat mensen vertrouwen hebben in elkaar. Deelname aan Burgernet en het zelf melden van onveilige of verdachte situaties verbetert de veiligheid.

De ChristenUnie wil asociaal en respectloos gedrag krachtig aanpakken. Regels zijn nodig en nuttig en we vragen van iedereen om zich er aan te houden.

Geen gedoogcultuur

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.Het gedogen van drugs staat ter discussie. Aan de voordeur worden coffeeshops in Gouda gedoogd. De bevoorrading via de achterdeur is niet geregeld. De ChristenUnie accepteert geen gedoogcultuur en streeft naar afbouw van het aantal coffeeshops in Gouda.

Gedrag

De gemeente moet asociaal gedrag, alcoholgebruik op straat, geweld en overlast krachtig aanpakken. Ook moet de gemeente stimuleren dat we elkaar (durven) aanspreken op ongewenst gedrag. Een mooi initiatief op dit terrein zijn de gedragsregels’ The Jodan Boys Rules’.

Veiligheid in het uitgaansgebied

De ChristenUnie vindt dat de gemeente horecaondernemers en politie moet stimuleren om samen de veiligheid in het uitgaansgebied te verbeteren. Zo kunnen zowel jongeren als ouderen met een veilig gevoel het Goudse uitgaansgebied bezoeken.Veiligheid in het uitgaansgebied heeft een goede uitwerking op de leefbaarheid en de veiligheid in de stad en levert daarmee een positieve (financiële) impuls op voor de stad.

Goudse stadsregels

Op een verantwoorde en veilige wijze met elkaar samenleven gaat niet vanzelf. Een samenleving kan daarom niet zonder waarden en normen en een stuk gemeenschapszin. De Goudse Stadsregels waren in dat verband een passend initiatief. De ChristenUnie wil deze regels – na actualisatie - opnieuw invoeren

Programmapunten

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Actieve en langdurige aanpak van de 60 grootste veroorzakers van overlast.
 • Het aanpakken van veiligheid op wijkniveau door wijkgericht werken met wijkteams en platforms.
 • Behoud van het Veiligheidshuis. Meer eigen verantwoordelijkheid van bewoners, bijvoorbeeld omzien naar elkaar “Bel je Buren”.
 • Meer camera’s voor tijdelijk toezicht bij overlast locaties.
 • Betere en meer communicatie met inwoners, vooral in overlastgebieden: inwoners mee laten denken over de inhoud van het veiligheidsbeleid, twee keer per jaar op de hoogte brengen van de veiligheidsaanpak en de resultaten.
 • Stimuleren van (anoniem) melden door bewoners en terugkoppeling aan de melder.
 • Het binnen de singels houden van de huidige coffeeshops en het voorkomen van de vestiging van nieuwe coffeeshops.
 • Blowverbod op straat.
 • Het verhalen van schade op plegers van vandalisme.
 • Meer aandacht voor slachtoffers van geweld en crimineel gedrag.
 • Positieve aandacht voor de leefbaarheid in de stad.
 • Herinvoering van geactualiseerde Goudse stadsregels.
 • Een blijvende inzet van voldoende handhavingscapaciteit.