Bestuur

Bestuur en levensovertuiging

Elke Gouwenaar heeft een overtuiging over hoe het leven geleefd mag worden. Dat kan niet beperkt blijven tot de privé-ruimte. Het publiek domein wint aan kracht als er ruimte en respect is voor ieders levensovertuiging. Wij verwachten daarom van het Goudse gemeentebestuur dat het de verschillende visies en overtuigingen van haar inwoners respecteert en beschermt.

Luisteren naar inwoners en informeren

De ChristenUnie vindt dat de gemeente Gouda moet streven naar een breed gedragen beleid. Het is belangrijk dat de gemeente de inwoners meeneemt”’ bij grote ingrepen in de stad, zoals het aanpassen van de infrastructuur, een groot bouwproject of grote veranderingen in beleid. Betrokken inwoners en organisaties dienen zich daarbij gehoord te voelen en serieus genomen te worden. De gemeente moet betrokkenen adequaat en tijdig informeren. Als er meldingen worden gedaan bij het Meldpunt Openbaar Gebied (MOG) moet er altijd een terugkoppeling plaatsvinden naar de melder over het resultaat van die melding.

Bij de uitvoering van beleid kan de inwoner de overheid niet overal voor verantwoordelijk houden. De inwoner heeft ook een eigen verantwoordelijkheid voor de samenleving.

Realistische plannen

De ChristenUnie vindt dat de gemeente Gouda realistisch moet zijn met beleidsvorming en moet werken vanuit een langetermijnvisie. De ChristenUnie wil dat de gemeente bij grote veranderingen, zoals de komende decentralisaties en extra bezuinigingen, een open houding heeft om bestaande plannen aan te passen of desnoods te stoppen. Als de gemeente taken op afstand plaatst, bijvoorbeeld door samen te gaan werken met andere gemeenten, zet de ChristenUnie zich in voor goede democratische controle en financiële transparantie.

Diensten voor de inwoners

De ChristenUnie staat voor een dienstbare (gemeentelijke) overheid. Investeren in de vertrouwensrelatie tussen overheid en inwoners blijft nodig. De gemeente Gouda houdt de kosten van de dienstverlening voor de inwoners zo laag mogelijk en heft kostendekkende leges. De gemeente blijft investeren in een snelle en klantvriendelijke dienstverlening. Naast de digitale weg, blijft de gemeente ook bereikbaar via telefoon en balie.

Jeugdraad

Het is belangrijk om betrokkenheid van jongeren bij hun leefomgeving te stimuleren. De jeugdraad in Gouda kan een belangrijke schakel zijn tussen jongeren en de politiek.. De jeugdraad moet wel zichtbaarder worden en representatief zijn voor alle Goudse jongeren. Een actieve houding die blijkt uit concrete activiteiten en adviezen aan de gemeenteraad is een voorwaarde voor  financiële steun.

Stedenbanden

Gouda heeft een aantal stedenbanden. De ChristenUnie wil een evaluatie van de stedenbanden zodat duidelijk wordt wat de stedenbanden opleveren voor de inwoners van Gouda en voor de partnersteden. Als een stedenband geen meerwaarde heeft, dan moet deze zo snel mogelijk worden afgebouwd.

Programmapunten

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

  • Een gemeentebestuur dat de overtuigingen van haar inwoners respecteert.
  • Breed gedragen beleid.
  • Goede communicatie met en informatieverstrekking aan de inwoners.
  • Regionale aanpak bij decentralisaties.Goede democratische controle en financiële transparantie als de gemeente taken op afstand plaatst. Evaluatie van nut en noodzaak van stedenbanden.
  • Een goede balans tussen actieve betrokkenheid van burgers en een eigen verantwoordelijkheid voor de gemeente.