Onderwijs

Scholen

Ouders zijn primair verantwoordelijk voor hun kinderen. Zij moeten de mogelijkheid houden om te kiezen voor scholen die in het verlengde liggen van de opvoeding thuis.

De school is een belangrijke gespreks- en samenwerkingspartner van de gemeente Gouda, bijvoorbeeld bij passend onderwijs, jeugdzorg, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. Scholen hebben ook een belangrijke rol als het gaat om burgerschapsvorming en sociale integratie. Gebruik van het beproefde concept Vreedzame school, Vreedzame wijk (www.devreedzameschool.nl) kan daarbij helpen. Kinderen met (gedrags-) problemen moeten zoveel mogelijk in Gouda naar school kunnen.

(Passend) onderwijs en jeugdbeleid

Een belangrijk aandachtspunt is de rol van identiteitsgebonden (bijvoorbeeld christelijke) scholen en zorginstellingen binnen de samenwerkingsverbanden. Wij willen dat identiteitsgebonden scholen de mogelijkheid krijgen samen te werken en te zorgen voor passend onderwijs en jeugdhulpverlening.

Ook na de invoering van het passend onderwijs zal voor sommige leerlingen vervoer naar een passende school (wat betreft type, maar ook wat betreft identiteit) geregeld moeten worden.

Voor- en vroegschoolse educatie (VVE)  kan een belangrijk middel zijn om vroege achterstand in te lopen. Ouders moeten de vrijheid én mogelijkheid hebben te kiezen voor een vorm van kinderopvang en/of VVE die aansluit bij hun levensvisie.

De brede school in Gouda is in de loop der jaren goed ontwikkeld. Er is een goede samenwerking met onder andere de culturele instellingen en SPORT.GOUDA. Vrijwel alle Goudse leerlingen worden bereikt via de scholen. Het mentorproject zorgt voor minder leerlinguitval bij de overgang naar de middelbare school.

Onderwijshuisvesting

De laatste jaren hebben diverse scholen nieuwe of vernieuwde gebouwen gekregen. Maar nog altijd heeft een aantal scholen geen goede huisvesting. Die achterstand moet zo snel mogelijk worden ingelopen.

Decentralisatie van huisvestingsmiddelen kunnen scholen met de gemeente bespreken. Daarbij horen goede afspraken over de overdracht van financiën, het omgaan met leegstand en het beschikbaar stellen van schoolgebouwen voor andere scholen en/of maatschappelijke doeleinden. 

Ook scholen kunnen profiteren van duurzame toepassingen, zowel aan het gebouw als bij de inrichting van het schoolplein. Een goed voorbeeld is de nieuwe GSG Leo Vroman.

Programmapunten

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

  • Het betrekken van het onderwijsveld bij het beleid betreffende jeugdhulp, passend onderwijs, leerplicht, het voorkomen van voortijdig schoolverlaten en de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt. De jeugdvisie moet de scholen een duidelijke plek geven in het jeugdhulpnetwerk.
  • Een gemeente die onderwijs en bedrijven bij elkaar brengt en het maken en uitvoeren van gezamenlijke plannen om jeugdwerkloosheid te verminderen stimuleert de invoering van het project Vreedzame school, Vreedzame wijk in heel Gouda.
  • Een samenhangende onderwijs-, ondersteunings- en hulpstructuur voor jongeren. Passend onderwijs is een onderdeel daarvan.
  • Het bestrijden van spijbelen en voortijdig schoolverlaten.
  • Beschikbaarheid van leerlingvervoer als dat nodig is voor het bereiken van de dichtstbijzijnde passende school wat betreft schooltype en richting. Van ouders mag, naar draagkracht, een eigen bijdrage worden gevraagd.
  • Een divers aanbod van instellingen die voor- en vroegschoolse educatie bieden.
  • Behoud van de Brede School, blijven waarderen van het mentorproject.
  • Voldoende budget beschikbaar om elke school goed te huisvesten en snelle uitvoering van het huisvestingsplan voor scholen.
  • Duurzame bouw en toepassing van duurzame energiebronnen zodat energiekosten dalen.
  • Het groen inrichten van speelpleinen.