Veiligheid

Inwoners van Gouda willen veilig kunnen leven. En de overheid heeft de plicht om inwoners te beschermen en criminaliteit te bestrijden. Helaas is dat niet vanzelfsprekend gebleken. Daarom wil de ChristenUnie in Gouda doorgaan met prioriteit geven aan het verbeteren van deze veiligheid.

Elke buurt of wijk heeft een eigen aanpak nodig en inwoners moeten betrokken zijn bij het formuleren daarvan. Juist omdat burgers, winkeliers, scholen, politie en woningcorporaties bijdragen aan goede buurten. Dat zijn buurten waarin jongeren veilig naar school gaan en ruimte hebben om te spelen, waarin ouders met een gerust hart wonen, werken en winkelen en waarin ouderen zonder angst over straat kunnen, actief kunnen zijn en nog voluit van het leven kunnen genieten.

Ook bij de aanpak van veiligheidsproblemen toont de ChristenUnie haar hart voor de samenleving. Hard waar het moet, zacht waar het kan, maar altijd met een hart. Een hart voor slachtoffers en hun omgeving en een effectieve aanpak van daders, gericht op herstel.

Veilige samenleving

De gemeente Gouda heeft een integraal veiligheidsbeleid. Op basis daarvan wordt jaarlijks een actieprogramma opgesteld. De ChristenUnie wil dat de bewoners invloed kunnen uitoefenen op het vaststellen van de prioriteiten voor o.a. de politie. Dat moet onder andere mogelijk worden via Buurt Bestuurt. De ChristenUnie zet zich in voor dit project. Binnen Buurt Bestuurt worden door alle betrokken partijen samen prioriteiten vastgesteld.

Minstens één keer per jaar moet er overleg zijn tussen gemeenteraad, burgemeester, politie en Openbaar Ministerie waarin gesproken wordt over resultaten. Daarbij wordt ook verslag gedaan van de inzet van mensen en middelen, onderlinge samenwerking, aanrijdtijden e.d. van politie, brandweer en ambulances. De gemeenteraad moet op die manier een stevige vinger aan de pols houden bij beleid dat naar de veiligheidsregio's is verplaatst en zicht houden op de resultaten daarvan specifiek voor Gouda.

Inbraken

Gouda wordt al jaren geteisterd door inbraken en we staan daardoor in 2017 zelfs op de 4e plek van de AD Misdaadmeter. De gemeente en politie doen er door extra politie inzet, subsidieregelingen voor hang- en sluitwerk en verlichting, WhatsApp-groepen e.d. er van alles aan om inbraken te verminderen, maar het aantal inbraken neemt nog niet af. Het gaat wel steeds meer om mislukte inbraakpogingen. De ChristenUnie wil dat er de komende jaren voldoende middelen beschikbaar blijven voor preventie en handhaving. Ook moet de politiecapaciteit worden verhoogd.

Preventie

Burgers worden, als oren en ogen van de politie, actief betrokken bij de veiligheid op straat, in de wijk en in huis. Dit kan door de inzet van Burgernet en van internet, zoals WhatsApp-groepen in de wijk.
Cameratoezicht is een prima middel, maar de ChristenUnie wil het wel beperkt (proportioneel) en met oog voor privacy toepassen, en met regelmatige evaluatie. Daarnaast wil de ChristenUnie toepassing van particuliere camerabeveiliging op “hotspot” locaties via tijdelijke beschikbaarstelling door de gemeente mogelijk maken. Hierdoor zal aanhouding op heterdaad eenvoudiger worden.
De ChristenUnie wil dat de politie na een melding contact legt met de melder over de resultaten. De mogelijkheid van het anoniem aangifte doen, biedt burgers in sommige gevallen veiligheid, maar is nog onvoldoende bekend. De ChristenUnie wil meer aandacht voor deze mogelijkheid.

Wijkagent

De ChristenUnie vindt de rol van de wijkagent belangrijk. Hij of zij is het aanspreekpunt voor burgers in de wijk en heeft een coördinerende taak naar andere agenten en de gemeente toe om problemen in de wijk concreet aan te pakken. De wijkagent moet actief zijn in de wijk, benaderbaar en vindbaar.

Vrijwillige brandweer en politie

De vrijwillige brandweer en politie hebben een belangrijke taak bij het veiligheidsbeleid en we moeten voorkomen dat het aantal vrijwilligers afneemt.

Nederlands-Marokkaanse jongeren

Hoewel er geen officiële registratie op basis van etniciteit plaatsvindt, is bekend dat de Nederlands- Marokkaanse jongeren oververtegenwoordigd zijn bij “high impact” criminaliteit. De ervaring leert, dat het noodzakelijk is om specifiek aandacht aan deze groep te besteden, gezien hun specifieke culturele kenmerken en problematiek. Jongeren uit deze gemeenschap voelen zich vaak afgewezen en worstelen met hun religieuze en culturele denkbeelden in relatie tot de Nederlandse maatschappij. Er moet ruimte zijn om hierover het gesprek aan te gaan, Gouda breed, in de gemeenschap, op school, maar vooral thuis. Ouders zijn namelijk primair verantwoordelijk voor het gedrag van hun kinderen. Deze aanpak is nodig omdat zo kan worden voorkomen dat een kleine groep die hele gemeenschap een slechte reputatie bezorgt, met alle negatieve gevolgen van dien.

Daarom wil de ChristenUnie ook dat jongerenwerkers worden ingezet vanuit de eigen gemeenschap die de jongeren (en hun ouders en de gemeenschap) kunnen ondersteunen en waar nodig corrigeren. Het moet daarbij gaan om een duurzaam initiatief. Het is ook belangrijk dat er een goede samenwerking is op het gebied van jeugdwelzijn, dat er voldoende mogelijkheden voor ontspanning en ontmoeting zijn en dat de Goudse Nederlands-Marokkaanse gemeenschap zelf met plannen komt.

De ChristenUnie kiest voor:

 • Extra beschikbaarheid en zichtbaarheid van de wijkagent.
 • Inzet voor het behoud van het gewenste aantal vrijwilligers bij de brandweer en politie.
 • Inwoners (bij voorkeur per wijk) betrekken bij het opstellen van het veiligheidsplan en de prioriteiten.
 • De burgemeester zorgt voor lage drempels voor het doen van (anoniem) aangifte en voor een goede terugkoppeling door politie.
 • Harde aanpak criminaliteit. Hard optreden en tegelijk perspectief bieden zijn uitgangspunten. Ouders en het onderwijs spelen een belangrijke rol.
 • De kosten van vandalisme worden bij voorkeur verhaald op daders. De gemeente publiceert regelmatig de resultaten hiervan en de omvang van de schade ten gevolge van vandalisme door middel van een ‘vandalismemeter’.
 • Jaarlijks uitreiken van een Veiligheidsprijs voor initiatieven van bewoners die veiligheid versterken
 • Herinvoering van geactualiseerde Goudse Stadsregels.
 • Burgers worden actief betrokken bij veiligheid in hun buurt d.m.v. Buurt Bestuurt, Burgernet en WhatsApp.
 • Continueren van subsidie voor hang- en sluitwerk en poortverlichting.
 • Meer aandacht voor particuliere camerabeveiliging. Deze faciliteit wordt door de gemeente op tijdelijk basis bij hotspot locaties ter beschikking gesteld.
 • Aandacht voor Nederlands-Marokkaanse jongeren en het stimuleren dat ze zelf initiatieven (bijvoorbeeld als jongerenwerker) gaan nemen en verantwoordelijkheid gaan dragen voor activiteiten.

Drugs en drank

Mensen zijn geschapen door God. Zij zijn te waardevol om in drugs, drank, gokken of prostitutie zichzelf, hun vrijheid en waardigheid kwijt te raken.De ChristenUnie wil de aanwezigheid van coffeeshops en het gebruik van drugs en alcohol actief tegengaan en streng optreden bij overlast. Signalen uit de buurt moeten hierbij zwaar wegen. De gemeente moet bij aanwezige coffeeshops actief handhaven op de landelijk vastgestelde AHOJ-GI-criteria. (Verboden om: te afficheren, harddrugs te verhandelen, overlast te veroorzaken, jeugd onder de 18 toe te laten of aan hen te verkopen, grote hoeveelheden te verhandelen en het ingezetenencriterium.)

Wiet is en blijft een verboden middel. Door het wietgebruik tegelijkertijd wel te gedogen geeft de overheid een dubbele boodschap af. Daarom blijft De ChristenUnie tegen het zelf telen van wiet door gemeenten en is geen voorstander van experimenten hiermee in Gouda. Tegen illegale hennepkwekerijen wordt hard opgetreden. Growshops worden verboden. Het gebruik van lachgas neemt snel toe. De ChristenUnie maakt zich zorgen over deze ontwikkeling en wil dat de gevaren hiervan actief onder de aandacht wordt gebracht bij jongeren.

Met de Drank- en Horecawet van 2013 is de nodige ervaring opgedaan met gemeentelijke handhavingstaken. Deze handhaving vraagt om voldoende beschikbare en goed geschoolde handhavers. Wij vragen extra alertheid op de handhaving van leeftijdsgrenzen. De ChristenUnie wil dat de strijd tegen drankmisbruik gevoerd wordt samen met scholen, ouders, kerken, verslavingszorg, horeca, politie, sportverenigingen en andere betrokkenen. De Jodan Boys geeft het goede voorbeeld met “The Jodan Boys Rules”.

De ChristenUnie kiest voor:

 • De bestaande coffeeshops moeten binnen de singels blijven en vestiging van nieuwe coffeeshops moet worden voorkomen. Bij de coffeeshops moet actief worden gehandhaafd op overlast.
 • Blowverbod op straat.
 • Actief aandacht voor de gevaren van het gebruik van lachgas.
 • De gemeente organiseert (zo nodig samen met andere gemeenten) voldoende toezichtcapaciteit voor de Drank- en Horecawet. De gemeente gebruikt hiervoor regelmatig mystery guests.

Prostitutie

Prostitutie is mensonwaardig en gaat in tegen Gods bedoeling met seksualiteit. Criminaliteit, mensenhandel, uitbuiting, eenzaamheid en andere sociale problemen zijn de schrijnende werkelijkheid achter de schone schijn. Met de verschuiving van prostitutie van de clubs en bordelen naar het thuiswerken/via internet diensten aanbieden, neemt de onzichtbaarheid van de prostitutiebranche toe en daarmee ook het risico op illegaliteit, uitbuiting en mensenhandel. De ChristenUnie wil daarom nieuwe afspraken maken over preventie, opsporing, zorg en samenwerking.

Voor exploitanten moet ondernemen in deze sector zo moeilijk mogelijk gemaakt worden. Daartoe komt er een one-strike-you’re-out-beleid. Na de ‘out’ wordt een pand herbestemd door de raad.

De ChristenUnie kiest voor:

 • Een uitsterfbeleid voor bestaande seksinrichtingen en het voorkomen van de vestiging van nieuwe.
 • De gemeente Gouda zorgt voor een veilige opvang voor slachtoffers van loverboys, pooiers en mensenhandelaren.
  Een pooierverbod (oftewel het voornemen van de regering daartoe ondersteunen).
 • Extra geld voor het tegengaan van mensenhandel en ontmantelen van loverboys constructies. Er moet tevens geld beschikbaar zijn voor uitstapbeleid.

Mensenhandel en uitbuiting

Mensenhandel komt niet alleen in de prostitutie voor maar ook in de horeca, de agrarische sector en productiewerk in de vorm van economische uitbuiting. Alle mogelijkheden om mensenhandel en uitbuiting tegen te gaan, moet de gemeente benutten. Dat betekent dat de verschillende gemeentelijke diensten goed samenwerken en alert zijn op signalen van mensenhandel en daarbij samenwerken met de partners zoals politie en OM. De ChristenUnie wil een Actieplan -Aanpak Mensenhandel. Er mag in Gouda geen plaats zijn voor moderne slavernij.

Radicalisering

Radicalisering vormt een bedreiging voor de manier waarop wij in Gouda in vrijheid en veiligheid leven. Het kan levens verwoesten, families tot wanhoop drijven en professionals verslagen achterlaten. Radicalisering ontstaat als personen of groepen opvattingen ontwikkelen die haaks staan op de democratische rechtsorde en bereid zijn daar in de praktijk consequenties aan te verbinden. Naast het beschermen van de samenleving, heeft de overheid een taak bij het beschermen van de individuele (minderjarige) burger. Aanpak van radicalisering bestaat daarom ook uit het weerbaar maken tegen radicaal gedachtengoed. Vooral voor kwetsbare jongeren die op zoek zijn naar hun plek in de samenleving.

Beïnvloeding vanuit onvrije landen en organisaties via social media of door de financiering van organisaties in Gouda is onwenselijk. Voorkomen moet worden dat vanuit het buitenland via geldstromen naar politieke, maatschappelijke en religieuze organisaties onwenselijke invloed wordt gekocht. Daartoe zullen deze geldstromen meer transparant gemaakt worden. Wederkerigheid vormt hierbij een belangrijke toetssteen. Geldstroken vanuit onvrije landen waarbij misbruik wordt gemaakt van onze vrijheden, zullen zoveel mogelijk moeten worden beperkt. Ook moet alles in het werk worden gesteld om te voorkomen dat aan “haatpredikers” een podium wordt geboden.

De ChristenUnie kiest voor:

 • In Gouda wordt blijvend geïnvesteerd in een integraal beleid om radicalisering tegen te gaan.
 • De netwerkregisseur radicalisering blijft actief in Gouda.
 • Beïnvloeding vanuit onvrije landen moet worden voorkomen en de komst van haatpredikers naar Gouda moet worden tegengegaan.

Ondermijning: verwevenheid tussen boven- en onderwereld

Gemeenten moeten zich bewust zijn van de invloed van grootschalige criminele organisaties, o.a. op de ontwikkeling van het onroerend goed in de gemeente. Criminelen gebruiken vastgoed om crimineel verkregen gelden wit te wassen. Door een oplettende houding van gemeentebesturen kunnen zij deze ontwikkelingen op het spoor komen. Bijvoorbeeld door aandacht te schenken aan het gebruik van winkelpanden (kap- en massagesalons) of horecapanden die aanwezig zijn op een manier die nauwelijks rendement kan opleveren. De ChristenUnie is er voorstander van de wet Bibob zo veel en gericht mogelijk in te zetten.

De ChristenUnie kiest voor:

 • De gemeente Gouda zet zich in voor de bestrijding van de verwevenheid tussen boven- en onderwereld en pakt daarmee de georganiseerde (grootschalige) criminaliteit aan.