Gezonde samenleving

Zorgtaken van Rijk naar gemeenten

De ChristenUnie wil een gezonde samenleving en heeft oog voor mensen in kwetsbare situaties. Wij vinden goede zorg van groot belang. Op het gebied van zorg en welzijn verandert er de komende jaren erg veel voor inwoners, organisaties en de gemeente. Veel zorgtaken die voorheen via het Rijk of de provincie werden geregeld, komen nu onder verantwoordelijkheid van de gemeente. Inwoners worden geconfronteerd met het feit dat zij niet meer automatisch recht hebben op voorzieningen, maar dat vooral gekeken wordt naar wat men zelf kan, al dan niet met behulp van het eigen netwerk. De gemeente investeert met name in het versterken van de eigen kracht van mensen en hun sociale netwerk (familie, vrienden, buren etc.) Professionele hulp moet maatwerk zijn en zoveel mogelijk passen bij de wensen en de mogelijkheden van de hulpvrager. Doel is dat iedereen naar vermogen kan meedoen in de samenleving. Daarbij zal de gemeente vooral een stimulerende en faciliterende rol spelen en een vangnet bieden voor hen die het zelf niet redden.

Het decentraliseren van onderdelen van de AWBZ en de jeugdzorg naar de gemeente past bij de visie van de ChristenUnie. Helaas gaat dit gepaard met grote kortingen op de budgetten. De ChristenUnie is bereid mee te werken aan de decentralisaties, maar niet zonder kritisch te zijn op de manier waarop deze plaatsvinden. Wij ondersteunen de gedachte dat niet alles door de overheid geregeld kan en moet worden. Zorg moet dichter bij de mensen, informeler, integraler en met meer maatwerk. Zorg moet betrouwbaar en betaalbaar zijn, de rekening van de economische recessie mag niet bij de zwakkeren worden gelegd. Kortom: Zorg voor elkaar en de gemeente ondersteunt waar nodig.

Programmapunten Zorg

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Eén loket voor informatie over zorg en hulp. Dit loket is goed toegankelijk en bereikbaar en heeft ruime openingstijden. Medewerkers kunnen omgaan met mensen met beperkingen en zijn in staat zijn om de totaliteit van problemen te zien.
 • De gemeente zorgt ervoor dat mensen op een eenvoudige en snelle wijze aan zorg en voorzieningen kunnen komen.
 • De indicatiestelling voor voorzieningen is feitelijk, onafhankelijk en integraal.
 • Er is één regisserende professional wanneer diverse instanties zorg of hulp geven.
 • Bij het vaststellen van eigen bijdrages houden we rekening met de financiële situatie: stapeling moet worden voorkomen.
 • Het persoonsgebonden budget (ook voor woningaanpassing) moet blijven bestaan, met goede controle op de besteding ervan.
 • Keuzemogelijkheid bieden voor identiteitsgebonden zorg, die past bij de overtuiging van de hulpvrager.
 • Inzet van Eigen Kracht-conferenties zodat de omgeving van de hulpvrager mede verantwoordelijkheid kan dragen. Inzet van dure en/of professionele hulp alleen als de hulpvraag de eigen kracht te boven gaat.
 • Professionele ondersteuning van mantelzorgers onder andere door het organiseren van vervangende zorg als mantelzorg tijdelijk niet mogelijk is .
 • Stad zonder drempels: goede toegankelijkheid en bereikbaarheid van gemeentelijke voorzieningen, woningen, winkels, scholen, vervoer en van informatie voor alle Gouwenaars, dus ook voor degenen die een beperking hebben.
 • Voldoende opvangmogelijkheden voor dak- en thuislozen, met aparte opvang voor gezinnen.
 • Stimuleren van uitstroom uit opvang door voldoende aanbod en gebruik van door de gemeente gehuurde woningen waarin bewoners onder begeleiding leren om weer zelfstandig te wonen (zorgdakwoningen) en door tijdig toekennen en oormerken van bijzondere bijstand.
 • Inclusief beleid: er wordt bij beleidsontwikkeling vanaf het begin rekening gehouden met mensen met een beperking of chronische ziekte.
 • Respect: de gemeente let erop dat mensen respectvol worden behandeld. Dat wil zeggen dat er goed naar ze geluisterd wordt, ze zelf een stem hebben in de oplossing en ze op een deskundige wijze geadviseerd en geholpen worden.

Jeugdzorg

Kinderen zijn een Godsgeschenk. Zij verdienen bescherming zodat zij gezond en evenwichtig op kunnen groeien en later optimaal hun rol kunnen oppakken in de samenleving. Ouders zijn als eerste verantwoordelijk voor hun kinderen. Ter bescherming van het kind moet de overheid soms toch ingrijpen. Samenwerking tussen verschillende organisaties is essentieel voor goed jeugdbeleid. In de komende periode wordt de gemeente verantwoordelijk voor vrijwel alle vormen van zorg en hulp aan jongeren tot 18 jaar: de decentralisatie van de jeugdhulp. Het is een uitdaging om dit goed te organiseren. Maar ook een kans om verbindingen te leggen met onderwijs, werk en jeugdgezondheidszorg en het veiligheidshuis. Samen met gemeenten in de regio en met maatschappelijke organisaties, bedrijven, instellingen en burgers zal de jeugdhulp vernieuwd en integraal georganiseerd worden. Als kinderen niet in hun eigen gezin kunnen opgroeien, geeft de ChristenUnie er de voorkeur aan dat de zorg zo dicht mogelijk aansluit bij een gezinssituatie. Met de overgang van taken rondom zorg, jeugd en werk van de rijksoverheid naar de gemeente is de verwachting dat het aantal geschillen zal toenemen. Om burgers te helpen in het contact met de gemeente Gouda wil de ChristenUnie een 'ombudsteam' initieren dat kan bijstaan bij eventuele geschillen.

Programmapunten Jeugdzorg

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Tijdige signalering van problemen zodat vaker met eenvoudige hulp kan worden volstaan.
 • Een verbindende rol voor de Centra voor Jeugd en Gezin.
 • Versterking van ‘eigen kracht’ van gezinnen, dit gaat vóór professionele inzet van hulp.
 • Laagdrempelige, eenvoudig toegankelijke hulp (Centra voor Jeugd en Gezin) voor ouders en jongeren.
 • Samenwerking binnen de regio (en zo nodig breder) om diverse vormen van jeugdhulp te kunnen blijven aanbieden.
 • Een Goudse visie op jeugdhulp.
 • Een soepele overgang van jeugdhulp naar volwassenenzorg.
 • Eén hulpaanbieder die de regie voert bij meerdere hulpverleners in één gezin.
 • Eén zorgplan bij meerdere zorgaanbieders in één gezin.
 • Samenwerking tussen onderwijs en jeugdhulp is noodzakelijk.

Vrijwilligersbeleid

Door de inzet van heel veel vrijwilligers wordt de Goudse samenleving versterkt. De ChristenUnie waardeert dit zeer. Vrijwilligers vinden hun onbetaalde (en onbetaalbare) werk vaak een verrijking van hun leven. Voor mensen die een uitkering hebben kan vrijwilligerswerk extra kansen op werk geven. Voor iedereen is passend vrijwilligerswerk te vinden wat betreft tijdinvestering en persoonlijke mogelijkheden. Maatschappelijke stages blijven een goede aanzet om jongeren te stimuleren tot vrijwilligerswerk.

Programmapunten Vrijwilligersbeleid

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Zichtbare waardering van de gemeente voor de inzet van vrijwilligers. Het stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk door de gemeente.
 • Samenwerking van het Vrijwilligers Informatie Punt (VIP) met vrijwilligersorganisaties die expertise hebben, zoals diverse diaconale instellingen.
 • Inzet van subsidies bij organisaties die met een kleine overhead en een beperkt budget veel vrijwilligers weten te mobiliseren, zoals stichting Present, De Klup, of initiatieven zoals burennetwerkgouda.nl.
 • Ondersteuning van het vrijwilligerswerkbeleid door professionals zodat continuiteit en kwaliteit gewaarborgd zijn.

Sport

Sport brengt mensen bij elkaar en bewegen is gezond. Het voorkomt sommige gezondheidsproblemen en daardoor aanspraken op zorg. Diverse Goudse sporters leveren al jarenlang topprestaties. Voor veel andere sporters geldt dat het meer om meedoen gaat dan om winnen. Weer anderen vinden het fijn om eenvoudige speelvoorzieningen in de wijk te gebruiken. Kinderen hebben speelplekken nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. In sommige wijken zijn nog altijd niet genoeg speelmogelijkheden voor kinderen. Ieder wil op eigen niveau zijn of haar prestatie kunnen leveren. De gemeente stimuleert sportverenigingen om sport toegankelijk te maken voor alle bevolkingsgroepen.

Programmapunten Sport

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Mensen die weinig te besteden hebben. De gemeente moet er voor zorgen dat zij op de hoogte zijn van de voor hen bestemde regelingen en stichtingen zoals de geld-terug-regeling, de stichting Meedoen en het provinciale Jeugdsportfonds, zodat zij mee kunnen doen met sportieve en culturele activiteiten.
 • Sport en vrijetijdsvoorzieningen die voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor mensen met een beperking.
 • Toegankelijkheid van evenementen, activiteiten, voorzieningen en gebouwen voor mensen met een beperking door ten aanzien daarvan waar mogelijk eisen te stellen bij het verlenen van vergunningen en het verstrekken van subsidies.
 • Stimulering van sport door de gemeente vanwege het belang van sport voor de gezondheid. Dit moet met beperkte middelen en in samenwerking met de VGSO, SPORT.GOUDA en de Brede School. Focus ligt daarbij op de breedtesport en de amateurverenigingen.
 • Het aanbieden van trainingen door de gemeente aan sportclubs en culturele instellingen over integratie en begeleiding van bijzondere doelgroepen.
 • Een toegankelijk Groenhovenbad voor iedereen: toegangsprijzen moeten niet uit de pas lopen met omliggende plaatsen ook zwemlessen moeten betaalbaar zijn.
 • Het verdwijnen van wachtlijsten voor zwemlessen
 • Mogelijkheden voor iedereen om te sporten op zijn eigen niveau.

Accommodaties

De laatste jaren zijn er diverse investeringen gedaan voor de Goudse sport. Denk bijvoorbeeld aan het Groenhovenbad en aan kunstgras voetbalvelden. De gemeente kan de komende jaren beperkt middelen inzetten. Verenigingen zullen zelf zoveel mogelijk moeten bijdragen in financieel en in praktisch opzicht. SPORT.GOUDA kan verenigingen daarbij ondersteunen.

Programmapunten Accommodaties

De ChristenUnie maakt zich sterk voor: ·

 • Multifunctioneel gebruik van sportaccommodaties. Dat stimuleert dwarsverbanden tussen de Brede School, sportverenigingen, kinderopvang, culturele instellingen en zorginstellingen.
 • Duurzaamheid bij groot onderhoud en bouwplannen. Door lagere energielasten verminderen de exploitatielasten van accommodaties.