Gouda een duurzame en leefbare stad

Duurzaam

De ChristenUnie hecht bijzondere waarde aan een duurzame leefomgeving. Wij willen als goede rentmeesters en dus op een duurzame manier omgaan met Gods schepping. Wij hebben de aarde in bruikleen. Dat bepaalt onze keuzes op het terrein van infrastructuur, mobiliteit en bereikbaarheid en ruimtelijke ordening, huisvesting en groen.

De ChristenUnie is er blij mee dat Gouda een Millenniumgemeente en een Fairtradegemeente is. We willen dat de komende jaren nog meer bedrijven, scholen en organisaties mee gaan doen. Als komende mijlpaal voor een duurzaam Gouda streven we naar een CO2-neutrale gemeente in 2030. Daarvoor moeten we ook investeren in duurzame woningbouw en in (het opwekken van) duurzame energie. Ook met de maatregelen uit het ‘Energieakkoord’ is er voor de gemeente Gouda werk aan de winkel.

De gemeente doet er goed aan om veel publiciteit te geven aan alle mogelijkheden om maatschappelijk verantwoord te ondernemen (MVO).

ProgrammapuntenDuurzaam

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Meer aandacht voor de jaarlijkse MVO-award
 • Het actief betrekken van inwoners bij Gouda als Fairtrade-gemeente en Millennium gemeente.
 • Het vaker toepassen van LED verlichting bij het verlichten van straten.
 • Het gebruik van een thermografische dakscan van Gouda om burgers bewust te maken van het belang van woningisolatie en aan te sporen er werk van te maken.
 • Het plaatsen van zonnepanelen op daken van overheidsgebouwen, sportgebouwen en kantines.
 • Het koppelen van de hoogte van de afvalstoffenheffing aan de hoeveelheid afval die een burger maakt: Minder afval en meer scheiden leidt tot minder betalen.
 • Zuinig omgaan met voedsel en het voedsel van dichtbij halen.

Leefbaar

De stad Gouda heeft maar weinig ruimte per inwoner. Daarom kunnen verschillende activiteiten snel met elkaar botsen. Bij de ruimtelijke ordening moet de gemeente een duidelijke regierol pakken en bewoners en organisaties in Gouda inschakelen bij het vormgeven van hun stad en buurt, woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en gemeente investeren samen in leefbare wijken en houden de woningvoorraad op het gewenste peil. Want de grote variatie in de bevolking van Gouda vraagt om een gevarieerd aanbod van woningen. Ook moet er ruimte komen om zelf een huis te bouwen, zonder allerlei ingewikkelde eisen en procedures. Gouda blijft een aantrekkelijke woonstad wanneer we zorgen voor een goede bereikbaarheid met het openbaar vervoer en we de positieve kanten van een compacte stad uitbuiten. Zo kunnen we mensen binden, die nu buiten Gouda gaan wonen.

Het gaat ook verpaupering, verrommeling en leegstand tegen. De ChristenUnie wil dat Gouda ‘vergroent’ in plaats van ‘versteent’. Groenonderhoud door bewoners en aanleg van groene tuintjes zorgen ervoordat de burgers van Gouda actief betrokken zijn bij een groene en schone stad. De ChristenUnie vindt het belangrijk dat de stad schoon is, ook van ongewenst dierlijk afval, zoals hondenpoep In samenwerking met de buurgemeenten moet Gouda werken aan een groene regio: een toename de  van weidevogels en plantensoorten staan hoog op onze wensenlijst.

Programmapunten Leefbaar

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Het opstellen van een actuele woonvisie door de gemeente waarin de behoefte aan de verschillende woontypen aan de orde komt.
 • Een gevarieerd aanbod van woningen voor alle doelgroepen in Gouda met de actuele woonvisie als basis.
 • Goede afstemming van het aantal en de soorten woningen met de omliggende gemeenten.
 • Het stimuleren van nieuw gebruik voor lege kantoorpanden en winkelruimten.
 • Een passende oplossing voor de woonwagenproblematiek.
 • Waar mogelijk, zonder financiële risico’s voor de gemeente, vraaggestuurd bouwen in Westergouwe.
 • Het bouwen van nieuwe woningen die duurzaam zijn: gericht op minder energie- en waterverbruik.
 • Herverdelen van gebieden in de stad om verpaupering en leegstand tegen te gaan te beginnen met het zuidelijk stationsgebied.
 • Het met Cyclus en gemeenten uit de Nieuwe Regio kijken naar de mogelijkheid van een biogascentrale of biogashub in de regio.
 • Het stimuleren van het schoonmaken en onderhouden van eigen straat en plantsoen
 • Vergroening van de stad.Het vergroten van het aantal soorten dieren en planten in de stad.

Bereikbaarheid en parkeren

We moeten de komende jaren verder werken aan een doorstroom van het verkeer zonder dat die ten koste gaat van onze leefomgeving. De gemeente moet daarom doorgaand vrachtverkeer dwars door de stad tegengaan. De fiets is in de stad Gouda het ideale vervoersmiddel voor de korte afstand. Het is goedkoop, gezond en duurzaam. De fiets moet daarom alle ruimte krijgen.  

Ook vervoer over water kan bijdragen aan een betere bereikbaarheid. De kosten van parkeren in Gouda mogen niet worden afgewend op de bewoners van de binnenstad. Parkeergelden dienen gebruikt te worden voor aanleg en onderhoud van oude en nieuwe parkeerplaatsen. Er moeten parkeerplaatsen aan de rand van Gouda komen met een snelle openbaar vervoer-verbinding naar de binnenstad. Het is van belang dat Gouda haar aantrekkelijkheid niet verliest door te hoge parkeertarieven.

Programmapunten Bereikbaarheid en parkeren

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Het weren van doorgaand vrachtverkeer en landbouwverkeer uit de binnenstad en het omleiden daarvan via de Zuidwestelijke Randweg- Goverwellesingel en de  Buremeester. Van Reenensingel
 • Een hoofdroute voor de fiets vanuit Krimpenerwaard naar de scholen.
 • Een fietsenstalling aan de zuidkant van het station en rond de Kleiwegbrug.
 • Het afstemmen van verkeerslichten op hoofdroutes op vlotte doorstroming van fietsers.
 • Het uitbreiden van recreatiescheepvaart door de stad.

Opleiding van vrijwilligers als sluis- en brugwachters.