Gouda op de kaart

Gouda in de regio

De ChristenUnie wil de centrale functie van Gouda in de regio versterken. Voor de toekomst is het van belang dat Gouda een vitale stad blijft. In 2012 heeft Gouda met gemeenten in het Groene Hart een convenant gesloten. Uitgangspunt is niet fuseren maar samenwerken op vele terreinen, zoals Wmo, woningbouw, economie, recreatie, water en duurzaamheid. De positie van de regio Midden-Holland ten opzichte van de omgeving (Zuidvleugel, Metropoolregio) is niet sterk. Voor de ontwikkeling van Gouda en de regio is een sterke positie ten opzichte van omliggende regio’s echter cruciaal. Op dit moment wordt op zowel bestuurlijk (commissie Hendrikx, Nieuwe Regio) als op economisch gebied (rapport Rabobank, notitie Green Economy, Gouda Onderneemt) de regio opnieuw ‘uitgevonden’ en dat is een goede ontwikkeling.

Programmapunten Gouda in de regio

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeentes in de regio met als uitgangspunt dat elke plaats vitaal moet zijn en waarbij rekening gehouden wordt met de kenmerken van elke plaats.
 • Formulering van een heldere economische visie, waarbij de positie van Gouda nadrukkelijk aandacht krijgt, maar ook de economische samenwerking een plaats heeft. Maak voor Gouda gebruik van de centrale ligging en de rijke historie, benut de ambachten.
 • Het faciliteren van hoogwaardige en innovatieve bedrijven en dienstverlening en een actief beleid om deze aan te trekken en te behouden.
 • Meer aandacht voor binnenstedelijke industrie. Ruimte voor uitbreiding moet mogelijk zijn, met respect voor de leefbaarheid, veiligheid en bestaande (milieu)regels.

Toerisme en recreatie

Gouda heeft met onder andere het stadhuis, de St.-Janskerk en de Waag een aantal unieke monumenten. Citymarketing van Gouda vraagt volgens de ChristenUnie om een goede samenwerking tussen gemeente, inwoners, bedrijfsleven en maatschappelijke instellingen. Met elkaar moeten we investeren in een duidelijke visie en aantrekkelijke activiteiten, zodat toeristen gedurende het hele jaar naar onze stad komen. Door een samenhangend beleid kunnen ook zoveel mogelijk middenstanders, culturele instellingen en bedrijven profiteren van het toerisme.

Bij de (financiële) rol van de gemeente bij Citymarketing gaat het de ChristenUnie vooral om het financieren van evenementen en niet van instituties. De gemeente moet meer inzetten op betaalde activiteiten met een landelijke uitstraling, zoals een landelijk kampioenschap kaastillen.

Om Gouda goed op de kaart te zetten is het zinvol om gebruik te maken van het rijke cultuur-historische verleden. Anderzijds kunnen we ook toeristen trekken door aandacht voor de entree naar het Groene Hart, de gunstige ligging van de stad ten opzichte van de vier grote steden, de aantrekkelijke winkelmogelijkheden, ruime parkeermogelijkheden en de goede openbaar vervoerfaciliteiten.

Programmapunten Toerisme en recreatie

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Samenhangend beleid dat Gouda beter op de toeristische kaart zet voor zowel ondernemers als toeristen.
 • Een jaarlijkse activiteit met een landelijke uitstraling.
 • Het stimuleren en faciliteren van het gebruik van social media door gratis WIFI en QR codes; koppel de oude binnenstad aan het ‘nieuwe’ winkelen.
 • Het benutten van actief bestaande netwerken als Gouda Bruist, Doe Platform, Wijkteams enz. om Gouda goed op de kaart te zetten.
 • Combinatietickets voor de Goudse bezienswaardigheden.
 • Betere bewegwijzering voor auto’s, bussen en campers.
 • Meer aandacht voor water in de nieuwe regio om zo het toerisme en de recreatie te stimuleren, bijvoorbeeld door een waterverbinding tussen Leidse Rijn, Hollandse IJssel (dwars door Gouda) en de Lek. 
 • Het streven naar uitbreiding van fiets-, vaar-, wandel-, nordic walking- en hardlooproutes in samenwerking met de regio en met private partijen.
 • Het stimuleren van de recreatieve mogelijkheden van Gouda als stad.
 • Nadruk op zorg voor de kwaliteit van het landschap: landschappelijke diversiteit, veenweidekarakter, openheid en rust
 • Verkrijgen van status van Nationaal Landschap voor het Groene Hart. Hierbij is ondersteuning van het Rijk noodzakelijk.
 • Zorg voor effectieve natuur- en landschapsbescherming, milieubeleid en duurzame landbouw.