Werk en inkomen

Levensonderhoud

Regel is dat ieder huishouden in Gouda zorgt voor zijn eigen levensonderhoud. Dat is meteen een manier om mee te doen in de samenleving en je talenten te ontplooien. Wanneer dit (tijdelijk) niet lukt, dan wil de ChristenUnie dat gemeente en samenleving zorg en aandacht schenken aan kwetsbare burgers. In een tijd waarin steeds meer mensen zonder werk raken en veel zorgtaken aan de gemeente worden overgedragen, vraagt dit een forse inspanning van de gemeente.

Uitkering en schuld

Wanneer iemand een uitkering aanvraagt, moet de gemeente snel een beslissing nemen. Dat voorkomt dat mensen zonder inkomen zitten en schulden maken. De schuldhulpverlening in Gouda moet beter; kortere wachttijden en meer ondersteuning. Wanneer voorkomen van armoede niet is gelukt dan probeert de gemeente samen met maatschappelijke organisaties zo snel mogelijk de armoede op te merken en aan te pakken.

Ook onbetaald werk is een vorm van participatie. De gemeente stimuleert dit. Zij kan mensen met een uitkering vragen om maatschappelijke nuttige activiteiten of vrijwilligerswerk op te pakken. Ook het aanbieden van een leer- en/of werkervaringsplaats voor mensen die niet makkelijk aan het werk komen, is een goede zaak. Ervaring in andere steden leert dat veel mensen die een uitkering aanvragen te weinig gebruik maken van rechten op subsidies of belastingteruggave. Een belastingadviseur vanuit de gemeente kan goede diensten bewijzen en betaalt zichzelf terug doordat er minder geld aan uitkeringen hoeft te worden besteed. Zorg en aandacht voor mensen die hulp nodig hebben, krijgt het beste vorm door samenwerking tussen gemeente en organisaties uit de samenleving. Wel is het van belang om zaken goed op elkaar af te stemmen en te werken vanuit het principe: één plan, één coach en één budget.

Programmapunten

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

 • Het goed op elkaar afstemmen van de uitvoering van de Participatiewet, de Wmo en het (passend) onderwijs.
 • Het in kaart brengen van de capaciteiten van iedereen die afhankelijk is van een uitkering, bijvoorbeeld in een persoonlijk ontwikkelingsplan.
 • Intensief contact tussen de gemeente, werkgevers en scholen om werkloosheid te bestrijden.
 • Een gemeente die het goede voorbeeld geeft bij het in dienst nemen van mensen met een arbeidshandicap. Bij subsidies en aanbesteding dient de gemeente waar mogelijk eisen te stellen ten aanzien van het in dienst hebben van mensen met een arbeidshandicap en/of een uitkering.
 • Alle mensen die een beschutte werkplek nodig hebben moeten die kunnen krijgen.
 • Het voortbestaan van de geld-terug-regeling, als instrument gericht op kinderen.
 • Het nog vaker voorkomen van huisuitzettingen. Het convenant ‘Voorkomen huisuitzettingen’ moet worden uitgebreid van woningbouwcorporaties naar energiebedrijven en Oasen.
 • Ondersteuning van effectieve initiatieven voor armoedebestrijding door de gemeente door hieraan mee te betalen en/of door huisvesting beschikbaar te stellen.
 • Het maken van strikte afspraken door de gemeente met de professionele schuldhulpverlening over bejegening, toegankelijkheid en doorlooptijden.
 • Het ontwikkelen van lokaal beleid voor laaggeletterden en analfabeten. Communicatie van de gemeente dient voor deze doelgroep toegankelijk te zijn.
 • Het zo snel mogelijk afhandelen van een bijstandsaanvraag door de gemeente en het waar mogelijk direct verstrekken van een voorschot.  
 • De inzet van een belastingadviseur voor mensen die een uitkering aanvragen.