Ondernemersklimaat

Levendige detailhandel

Door te zorgen voor een goed ondernemersklimaat draagt de gemeente bij aan werkgelegenheid voor de inwoners van Gouda. Een levendige detailhandel levert een aantrekkelijke woonomgeving en sociale verbondenheid op. Webwinkels veranderen de winkelstructuur. Bij haar plannen houdt de gemeente daar rekening mee, onder meer door innovatieve concepten te stimuleren.

Herontwikkeling van (bedrijven)terreinen gaat voor op de ontwikkeling van nieuwe (bedrijven)locaties. De gemeente herstructureert alleen samen met de gevestigde ondernemingen. Het gaat om samen toekomstgericht werken en samen kansen willen zien en benutten.

Gouda is een aantrekkelijke stad. Die aantrekkingskracht moet wel behouden en versterkt worden. De gemeente gaat daarom voortvarend aan de slag om een aantal plekken in de stad tot vitale stadsdelen te vernieuwen.

De ChristenUnie ziet werken vanuit de opdracht van God om de aarde op een duurzame manier te beheren. De economische ontwikkeling mag mens en milieu niet overbelasten. In plaats van een 24-uurs economie streven we daarom naar regelmatige en gezamenlijke rustmomenten.

Programmapunten

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

  • Infrastructuur zonder files en de beschikbaarheid van een snelle internetverbinding als belangrijke trekkers van bedrijven.
  • Duurzaam inrichten van bedrijfsterreinen, bij voorkeur klimaatneutraal. Aanpak van het zuidelijk stationsgebied en het zuidelijk stadsdeel aan de Hollandse IJssel.
  • Het tegengaan van langdurige leegstand door leegstaande panden tijdelijk aan starters beschikbaar te stellen. Indien passend worden winkel- en kantoorbestemmingen gewijzigd in woonbestemmingen.
  • Heldere regels en eenvoudige procedures voor bedrijven die zich in Gouda willen vestigen.
  • Het vooraf betrekken van ondernemers bij ruimtelijke plannen.
  • Optimaal gebruik van binnenstedelijke mogelijkheden bij het ontwikkelen van vastgoed: eerst binnenstedelijk mogelijkheden benutten en pas daarna naar nieuwe wijken en terreinen.
  • Terugdringen van het aantal koopzondagen, bij voorkeur naar nul.
  • Stimuleren van het wonen boven winkels in het kader van de leefbaarheid in de binnenstad.
  • Verkoop van streekproducten in marktkramen.
  • Het stimuleren van bedrijven om mensen met een beperking of met weinig scholing aan werk te helpen. Uitwisselen van medewerkers tussen sociale werkvoorziening, bedrijven, scholen en middenstand.