Kunst en cultuur

Toegankelijk

De ChristenUnie vindt het belangrijk dat kunst en cultuuruitingen in Gouda toegankelijk blijven voor iedereen. Kunst en cultuur kunnen het leven verrijken, kennis en waarden overdragen en de identiteit van de stad versterken. Het opent de ogen voor andere (belevings)werelden en kan zo samenbindend werken.

Monumenten

Gouda heeft prachtige monumenten. Onder andere het stadhuis en de St.-Janskerk zijn de trots van menig Gouwenaar en een trekpleister voor toeristen. In de historie van Gouda heeft water een belangrijke rol vervuld en met het openen van de havensluis krijgt Gouda zijn ziel terug. Het bewaren en beschermen van monumentale gebouwen, objecten, documenten en gegevens uit de lokale en regionale geschiedenis moet zorgvuldig plaatsvinden zodat deze ook voor komende generaties behouden blijven.
Met de ingebruikname van het nieuwe archief (Gouwedepot) wordt dit deels gerealiseerd. Met de beperkte middelen die Gouda heeft, is het een hele opgave om monumentale panden goed te conserveren. Wij stimuleren daarom het oprichten van een erfgoedfonds dat (deels) door particulieren en bedrijven wordt gedragen. De verkoop of verhuur van gemeentelijke monumentale panden moet zorgvuldig gebeuren. Wij vinden het belangrijk dat inwoners en instellingen zoals het Historisch Platform vroegtijdig betrokken worden bij het zoeken naar oplossingen voor leegstand.

Culturele instellingen

De Goudse culturele instellingen hebben elkaar goed weten te vinden in de bezuinigingsronde van de laatste jaren. Zij werken meer samen, ook met andere organisaties zoals de Brede School. Het cultureel ondernemerschap wordt opgepakt en zal ruimte moeten krijgen zodat cultuur en cultuureducatie een plaats houden in Gouda. De Garenspinnerij biedt binnenkort plaats aan Kunstpuntgouda en andere instellingen. Dat biedt weer nieuwe mogelijkheden. Steeds meer zullen instellingen naar nieuwe vormen van financiering moeten zoeken nu de gemeente helaas minder middelen kan investeren. De gemeente zal waar nodig en mogelijk blijven ondersteunen. Het is van belang dat de gemeente opnieuw vaststelt welke instellingen we echt nodig vinden.

De bibliotheek is voor de ChristenUnie een dergelijke onmisbare basisinstelling voor het leesonderwijs aan onze kinderen. Voor nieuwe Nederlanders is bibliotheekgebruik een belangrijke inburgeringsbron. Toegang tot informatie (ook digitaal) is van belang voor alle inwoners. De Goudse bibliotheek heeft kans gezien om via forse bezuiniging te komen tot een innovatieve nieuwe bibliotheek met een goed bereikbare vestiging. De kinderbibliotheken in diverse scholen blijven een onmisbare plek om kinderen aan het lezen te krijgen.

Programmapunten

De ChristenUnie maakt zich sterk voor:

  • Het oprichten van een Gouds erfgoedfonds voor het in goede staat bewaren en renoveren van monumentale gebouwen.
  • Toegankelijkheid van Goudse monumenten voor Gouwenaars en voor toeristen bij verkoop of verhuur.
  • Het zoeken naar oplossingen voor leegstand van monumenten in samenwerking met het Historisch Platform.
  • Het openen van de Havensluis.
  • Herziening van de lijst van culturele basisinstellingen in Gouda.
  • Behoud van kinderbibliotheken in de wijk.