Erik Busstra

Betrek mensen bij hun eigen zorg!

Mijn naam is Erik Busstra (1991) en sinds begin 2016 woonachtig in Gouda. Ik ben werkzaam als Maatschappelijk Werker bij Gevangenenzorg Nederland en houd me daar met name bezig met de coaching en aansturing van vrijwilligers. Daarvoor ben ik op verschillende plekken op de werkvloer en vanuit projectontwikkeling en beleid aan het werk geweest voor verschillende doelgroep in het sociaal maatschappelijk domein.

Ik vind het belangrijk om zorg te dragen voor de samenleving en ik wil dat graag doen door op te komen voor mensen die zich niet gehoord voelen. Als fractieondersteuner mag ik dat in Gouda doen door mee te denken en te praten over het sociale domein en de zorg aan kwetsbare mensen in de samenleving. Zij hebben recht op passende ondersteuning die aansluit bij hun visie en levensovertuiging.

Sinds de gemeenten verantwoordelijk zijn voor een groot deel van de zorg, veranderd er veel voor degene die zorg ontvangen. Door alle veranderingen is niet altijd goed duidelijk op welke zorg gerekend kan worden. De ChristenUnie vind het belangrijk dat de zorg en ondersteuning toegankelijk is voor de mensen die dit zo hard nodig hebben. Een duidelijke toegang en één aanspreekpunt helpt om de hulpverlening betrokken en kwalitatief goed vorm te geven zodat dit past bij de zorgvrager.

Ik geloof dat ieder mens betrokken moet worden bij de zorg die hij/zij ontvangt. Door aan te sluiten bij wat iemand wel kan en door te kijken hoe zijn omgeving daarin kan ondersteunen, worden de mogelijkheden benut. Iedereen moet de gelegenheid krijgen zelf vorm te geven aan zijn bestaan en moet waar nodig ondersteund worden door zijn omgeving en hulpverlenende instanties.