ANBI

Gegevens ANBI en giften

Statutaire naam: ChristenUnie Gouda
RSIN: 8158.25.134
KvK-nummer: 24356362

Post- en bezoekadres

ChristenUnie Gouda
p/a Nelleke de Ridder (secretaris)
Koningsmantelstraat 42
2805 KE Gouda
secretaris@gouda.christenunie.nl

Doelstelling

De doelstelling is verwoord in onze grondslag:

Gedreven door Gods liefde en Christus’ koningschap wil de ChristenUnie zich inzetten voor de samenleving en het bestuur van ons land. Zij erkent dat de overheid door God is gegeven en in Zijn dienst staat om recht te doen en vrijheid en vrede te beschermen, wereldwijd. De ChristenUnie baseert haar politieke principes op de Bijbel, Gods geïnspireerde en gezaghebbende Woord. Haar leden verenigen zich vanuit het christelijk geloof, zoals kernachtig verwoord in de Geloofsbelijdenis van Nicea.

De lokale afdeling heeft tot doel om deze doelstelling te bevorderen en (mede) te realiseren op lokaal en provinciaal niveau.

Hoofdlijnen beleidsplan

De ChristenUnie wil op elk politiek niveau zo krachtig mogelijk vertegenwoordigd zijn en neemt daartoe ook actief deel aan de gemeenteraadsverkiezingen. De ChristenUnie probeert ook buiten verkiezingstijd om de publieke opinie en kiezers te winnen voor haar politieke overtuiging.

Het bestuur stelt zich als doel om de afdeling tot ontwikkeling te brengen en toekomstgericht te handelen, uiteraard in overeenstemming met de statuten en doelstelling van de ChristenUnie Gouda. Om dit doel te bereiken worden onder andere de volgende middelen gebruikt:

  • Het ondersteunen van de ChristenUnie-fractieleden en (eventuele) wethouder(s) bij hun politieke werk.
  • Permanent werken aan de betekenis en naamsbekendheid van de ChristenUnie voor de stad Gouda.
  • Het organiseren van bijeenkomsten voor leden en politiek-geïnteresseerden in Gouda.
  •  Het opstellen van een kandidatenlijst, verkiezingsprogramma en campagneplan voor de Gemeenteraadsverkiezingen van 2018.
  • Het voeren van een goed financieel beleid van de afdeling Gouda.
  • Stimuleren van ontwikkeling van kennis en vaardigheden van (raads-)leden.
  • Ledenwerving.
  • Het vertegenwoordigen van de afdeling op provinciale en landelijke bijeenkomsten van de ChristenUnie

Samenstelling bestuur, functies en bemensing

De samenstelling, functies en bemensing van het lokale afdelingsbestuur vindt u hier:

Beloning

Leden van het bestuur van een lokale afdeling krijgen alleen een vergoeding voor gemaakte onkosten. Zij ontvangen geen vacatiegeld of andersoortige vergoedingen.

Actueel verslag

De laatste jaarverslagen vindt u hier:

Financiële verantwoording

De lokale afdeling heeft twee belangrijke inkomstenbronnen:

  1. afdrachten van de contributies van de landelijke ChristenUnie
  2. giften

Het vermogen wordt beheerd door het bestuur van de lokale afdeling, in het bijzonder door de penningmeester.

De besteding van het vermogen is voor veruit het grootste gedeelte gericht op het sparen voor de 4-jaarlijkse verkiezingscampagne. Jaarlijks wordt door de ledenvergadering een begroting vastgesteld. De jongste begroting vindt u hier

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van het bestuur.

Het financieel verslag wordt opgesteld door de penningmeester en vastgesteld door het bestuur. Daarna wordt het ter goedkeuring aangeboden aan de leden. Een kascommissie onderzoekt het verslag en rapporteert aan de ledenvergadering haar bevindingen. De laatste financiële verslagen vindt u hier:

Giften

In 2017 heeft de ChristenUnie Gouda giften ontvangen ter ondersteuning van de fractie. Totaal bedrag     € 8,50.