Bijdrage begroting 2018 - ChristenUnie

Euro bankbiljetten.jpgmaandag 06 november 2017 20:52

Vanavond bespreken we de laatste programmabegroting van deze bestuursperiode. Na een roerige periode in 2016 zijn we al weer ruim een jaar constructief met elkaar in de Goudse raad en college aan de slag. En dat is goed, goed voor de stad en goed voor de Goudse politiek.

Doordat er de afgelopen jaren geen grote investeringen zijn gedaan en er de nodige meevallers zijn geweest staan we er financieel gezien een stuk beter voor dan een aantal jaren geleden. In deze laatste periode is er daardoor weer ruimte om wat te kunnen investeren en daar zijn we blij mee!

In de programmabegroting 2018-2021 maakt het college onder andere geld vrij om extra te investeren in preventie en de aanpak van woninginbraken, om een buurtservicecentrum op de Lekkenburg mogelijk te maken en om een sporthal te realiseren naast het Groenhovenbad. Daarnaast wordt ondersteuning geboden aan de initiatiefnemers van de Cheese Experience en worden voorbereidingen in gang gezet voor de vervanging van het bestaande afvalbrengstation door een duurzaam Ecopark.

Ook investeert het college in ondersteuning van kwetsbare inwoners, de Stadspas alsmede preventie van armoede en schulden. Daarnaast verlaagt het college de OZB voor huishoudens met 1 miljoen euro extra vanaf 2018 en stelt eenmalig 0,9 miljoen euro beschikbaar om de stijging van de rioolheffing te beperken. Terwijl de schuldenpositie ondanks deze lastenverlichting in 2018 verder afgebouwd tot onder de 290 miljoen euro.

We moeten de komende jaren overigens financieel wel bij de les blijven, want de begroting geeft niet veel ruimte voor tegenvallers. Verder vormen de forse uitgaven voor onder meer jeugdhulp, energietransitie en verbetering van de huisvesting van scholen een forse uitdaging voor het nieuwe college.

Sociaal Domein

De ChristenUnie vindt het gezien de forse uitgaven voor jeugdhulp een goede zaak dat er ontschotting plaats gaat vinden van de budgetten Jeugd en WMO en zou graag zien dat deze ontschotting wordt uitgebreid tot Participatiewet.

De ChristenUnie vindt het overigens belangrijk dat er in het sociaal domein niet alleen oog is voor budgetten, maar eerst en vooral voor kwaliteit en voor een integrale benadering. De ChristenUnie is daarom blij dat de gemeente Gouda de schuldhulpverlening in eigen hand gaat nemen.

We maken ons ook zorgen over capaciteit van de sociaal teams. Naar we begrijpen zijn deze nu voldoende bemenst, maar we vragen het college dit periodiek te blijven toetsen en overwegen hierover een motie in te dienen.

Duurzaamheid

De ChristenUnie is blij met de resultaten van de monitoring restafval. Deze monitoring laat zien dat bewoners nu al een stuk beter afval scheiden! Er wordt 77% meer plastic afval ingezameld en 10% minder restafval. Een mooi resultaat, maar pas een eerste stap om de doelstelling van 100 kilo restafval per inwoner in 2020 te halen. In hoeverre zijn hiervoor extra maatregelen noodzakelijk?

Naar we hebben begrepen wordt binnenkort voor de 1e keer de Groenprijs uitgereikt. We zijn blij dat het college dit initiatief van de ChristenUnie heeft opgepakt en zijn benieuwd wie de eerste winnaar zal zijn.

Cultuur

De ChristenUnie vindt het jammer dat de verbreding van de Chocoladefabriek met het Filmhuis niet lijkt te gaan lukken. De ChristenUnie ziet graag dat het college actief mee denkt over herhuisvesting van het Filmhuis gezien de heel eigen positie die het Filmhuis inneemt in Gouda.

Werk en inkomen

Met het college is de ChristenUnie van mening dat het ten onrechte verstrekken van bijstandsuitkeringen moet worden tegen gegaan. De ChristenUnie krijgt echter regelmatig signalen dat bijstandsuitkeringen niet worden verstrekt terwijl de aanvragers op dat moment verstoken zijn van inkomsten. Wat ons betreft moeten mensen niet in de kou komen te staan. Als onduidelijk is of iemand recht heeft op een uitkering, bijvoorbeeld omdat er mogelijk een voorliggende voorziening is, dient desnoods Leenbijstand te worden verstrekt. Graag reactie van het college.

Onderwijs

De ChristenUnie is blij met de aandacht voor Onderwijshuisvesting. Wij vinden het belangrijk dat schoolgebouwen die niet meer voldoen worden opgeknapt of vervangen zodat kinderen een fijne schooltijd kunnen beleven in een goed onderhouden school die voldoet aan de huidige kwaliteitsmaatstaven. 

Veiligheid

We juichen het toe dat er van alles wordt gedaan om het aantal inbraken te laten afnemen en dat er extra gelden naar veiligheid gaan. Het is goed dat er een onderzoek plaatsvindt naar de huidige aanpak en het effectief kunnen gebruiken van de beschikbare data. Voor een succesvolle aanpak is het slim benutten van data en inzet van de juiste instrumenten namelijk essentieel. Wanneer kunnen wij de uitkomsten van de onderzoeken tegemoet zien? We overwegen een motie om op te roepen jaarlijks het gevoerde beleid te evalueren.

Daarnaast willen we graag dat het college in lijn met het regeerakkoord zich inzet voor een betere verbinding van zorg en veiligheid. Denk daarbij aan verwarde mensen en het serieus werk maken van het bestrijden van mensenhandel. Wat gaat het college hier concreet aan doen?

Voorzitter ik rond af. We zijn blij dat het huidige college ambitieus is en er de resterende periode tot aan de verkiezingen nog flink tegenaan gaat. We wensen hen daarbij veel vreugde, wijsheid en zegen.

Theo Krins

Labels
Fractie

« Terug