Naam IJsselhof moet blijven!

IJsselhofdonderdag 01 maart 2018 16:51

De laatste weken is er veel onrust in Gouda over de naamgeving van onze begraafplaats IJsselhof in Gouda. Onlangs is namelijk opeens de naam veranderd in “Yardenhuis Gouwestreek” en is aan de buitenzijde van de begraafplaats de naam “IJsselhof” nergens meer te bekennen.

Terecht zijn heel veel inwoners van Gouda hier boos en verdrietig over. Het is een naam die voor veel Gouwenaars is verbonden met een plek waar een geliefde is begraven of gecremeerd. Zo’n naam kan je niet zomaar veranderen!
Yarden heeft onderschat wat zo’n naamsverandering losmaakt onder de mensen en het is belangrijk dat de naam “IJsselhof” weer zo snel mogelijk terugkomt op de muur tussen de beide toegangshekken!

Waarom een naamswijziging?

In de beantwoording van vragen die hierover vanuit de politiek zijn gesteld staat:
“In het programma van eisen is aangegeven dat de naam van
 de Begraafplaats/crematorium IJsselhof niet mag worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van gemeente Gouda. 


In mei 2017 heeft Yarden om goedkeuring gevraagd van de naamswijziging van ‘Begraafplaats en Crematorium IJsselhof’ in ‘Yardenhuis Gouwestreek’. Deze naamswijziging is besproken met de portefeuillehouder Stedelijk beheer (toenmalig wethouder Daphne Bergman) en deze heeft dit ter kennisname aangenomen. 
Het gaat hier om de naam die Yarden zelf hanteert. De naam van de locatie blijft IJsselhof, en in gemeentelijke uitingen wordt ook de naam IJsselhof gebruikt.”

Duidelijk is dat de wethouder op het moment dat om die goedkeuring is gevraagd niet heeft aangedrongen op het behouden van de naam “IJsselhof”. Dat blijkt ook als het college antwoord geeft op een andere vraag. Daarnaast wordt niet duidelijk in hoeverre er schriftelijke goedkeuring is verleend, wat wel een voorwaarde is om tot naamswijziging te kunnen overgaan.

“Het college is van mening dat de nieuwe benaming goed aansluit bij de brede activiteiten die er worden aangeboden. Het college vindt het wel belangrijk dat in uitingen rondom begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft. Vandaar dat deze afspraak ook al gemaakt is bij de naamswijziging. De portefeuillehouder gaat op korte termijn met Yarden in gesprek over de op de locatie geplaatste aanduiding.”

Uit deze beantwoording wordt niet duidelijk of de naamgeving op de buitenzijde van de begraafplaats voor het college een belangrijk issue is. Ze meldt alleen dat het gaat om “uitingen rondom begraven”. De laatste zin van de beantwoording geeft enige hoop dat er mogelijk iets gaat gebeuren rond de naamgeving van de begraafplaats.

Artikel-38 vragen

In samenwerking met SGP, CDA, SP, VVD en GBG hebben we aan het college aanvullende vragen gesteld, zodat er meer duidelijkheid komt. Voor de ChristenUnie kan er uiteindelijk maar één gewenste uitkomst zijn: de naam “IJsselhof” moet terug op de buitenmuur!

Artikel 38-vragen over naamswijziging IJsselhof
Naar aanleiding van de artikel-38 vragen van de SGP over de naamswijziging van IJsselhof hebben de fracties van de SGP, ChristenUnie, CDA, SP, VVD en GBG de volgende aanvullende vragen:

U geeft aan dat “In het programma van eisen is aangegeven dat de naam van de Begraafplaats/crematorium IJsselhof niet mag worden gewijzigd zonder schriftelijke toestemming van gemeente Gouda.” U geeft verder aan dat de wethouder het verzoek ter kennisname heeft aangenomen.

1. In hoeverre is nu wel of niet sprake van schriftelijke toestemming en indien dat niet het geval is, wat betekent dat voor de naamswijziging die is doorgevoerd?

Verder vermeld het college in haar beantwoording o.a. het volgende:

“Het college vindt het wel belangrijk dat in uitingen rondom begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft. Vandaar dat deze afspraak ook al gemaakt is bij de naamswijziging. De portefeuillehouder gaat op korte termijn met Yarden in gesprek over de op de locatie geplaatste aanduiding.”

2. Wat bedoelt het college concreet met de opmerking dat “in uitingen rondom begraven de benaming Begraafplaats IJsselhof behouden blijft”?

3. In hoeverre betekent dit dat het college het wenselijk vindt dat de benaming op de buitenzijde “IJsselhof” blijft?

4. In hoeverre kan Yarden van de gemeente verwachten dat, door de toestemming van het college, er ook verantwoordelijkheid wordt genomen voor aanpassingen aan bewegwijzering in Gouda naar de begraafplaats?

5. In hoeverre is het college het met ons eens dat het hanteren van beide benamingen verwarrend is?

6. In hoeverre is het college bereid met Yarden te bewerkstelligen dat in alle publieke uitingen, dus ook op de muur, de naam IJsselhof wordt gehanteerd.

7. Waarom spreekt Yarden op haar site over: ‘Yardenhuis Gouwestreek’ en direct daaronder als toelichting: ‘Onze locatie biedt zowel mogelijkheden voor cremeren als begraven. Yardenhuis Gouwestreek beschikt ook over een natuurbegraafplaats waar verbondenheid met de natuur en duurzaam begraven centraal staat.’ Staat dit niet haaks op eerdere beantwoording?

8. Wanneer gaat de portefeuillehouder concreet het gesprek en wat is voor het college de gewenste uitkomst met betrekking tot de “op de locatie geplaatste aanduiding”?

9. In hoeverre is het college het met ons eens dat vanuit deze naamswijziging van een monument een precedentwerking voor de toekomst uitgaat voor bestaande namen van andere monumenten?

10. Op welke wijze gaat het college voorkomen dat (ongewenste) naamswijziging voor Goudse monumenten, zoals nu is gebeurd bij het stadhuis en de begraafplaats, in de toekomst nogmaals kan gebeuren?

11. Er is door de naamswijziging veel commotie ontstaan en veel mensen zijn boos en verdrietig dat de naam IJsselhof is verdwenen. Wat gaat het college hier (communicatief) concreet mee doen?

Theo Krins

Fractievoorzitter

Labels
Fractie

« Terug